Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet.

En redovisning av användningen av understöd som beviljats före 2024 görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Redovisningen av användningen av understöd som beviljats från och med 2024 görs på Sökunderstöd.fi.

Logga in i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst

Logga in i Sökunderstöd.fi


De krävda bilagorna till redogörelsen utgörs av:

 • En beskrivning av projektet och dess genomförande. Om man mottagit understöd för flera utställningsprojekt, ska man specificera privata utställningar, grupputställningar och utställningsserier till egna helheter.
 • Avtal som ingåtts mellan konstnären och understödmottagaren om utställningsparternas rättigheter och skyldigheter samt utställningsarvodets storlek och utbetalning.

  I bilagorna ska det för utställningsarvodet framgå vems och hurdant arbete det gäller. Av utredningen ska tydligt framgå storleken på arvodet som betalats till konstnären samt hur mycket arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som har betalats för arvodet, och huruvida det ingick i självfinansieringsandelen. Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med understödet har gjort och åstadkommit.

  Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos understödsmottagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton.

  Av utställningsarvodet får man med understödet täcka summan som uppges i understödsbeslutet, dock högst 80 procent av de faktiska godkända kostnaderna för utställningsarvodet. Understödsmottagarens egen finansieringsandel eller annan extern finansiering ska vara minst 20 procent av arvodet som betalas till konstnären. Om projektet kan genomföras med mindre kostnader än vad som beräknats i ansökningsskedet är understödsmottagaren skyldig att återbetala den del av understödet som överskrider de faktiska kostnaderna.

  Exempel:
  Den totala kostnaden för utställningsarvodet i ansökan är 7 500 €.
  Museiverkets understöd är högst 6 000 € (80 procent).
  Andelen av understödmottagarens egen finansiering eller annan finansiering är 1 500 € (20 procent).
  Enligt utredningen har konstnären fått ett utställningsarvode på 6 000 €.
  Understödet får maximalt täcka 80 procent av utställningsarvodet (4 800 €).
  Museiverket återkräver 1 200 € (20 procent av understödet).
  Obs! I exemplen har man inte tagit i beaktande arbetsgivarkostnader eller moms, vilka varierar från fall till fall.

  Ett rimligt utställningsarvode som betalas till konstnären som penninglön eller med faktura ses som godkända utgifter. Arvode kan inte betalas till en konstnär som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd. Arvode kan inte betalas med presentkort eller som naturaförmåner.

  Understödet kan inte användas för utställningsersättning (s.k. Kuvasto-ersättning), kostnader för resor och inkvartering samt dagpenning, material-, försäkrings- och transportkostnader för verken, lönekostnader för personal som anställts för utställningen, lönekostnader för fast personal eller kalkylmässiga kostnader för talko- eller frivilligarbete, utgifter för utrustning, material, tillbehör och tjänster och kommuners eller kommunalägda företags lokalkostnader, administrativa utgifter, fakturering av interna tjänster, andra kalkylmässiga kostnader eller andra produktionskostnader i samband med en konstutställning (däribland ersättningar för konstnärens egen arbetsgrupp). Inte heller utställningsarvodets egen andel eller annan finansieringsandel kan allokeras till att täcka andra kostnader.

  Understödsmottagarens egenfinansieringsandel eller annan extern finansiering kan utgöras av bikostnader för ersättningen utbetald som lön, eller mervärdesskatt om utställningsarvodet betalas med faktura innehållande mervärdesskatt. Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Om understödsmottagaren drar av moms som hen betalat i beskattningen, kan inte moms inkluderas i helhetskostnaderna, inte ens i självfinansieringsandelen. Beträffande understöd som beviljas till kommuner får självfinansieringsandelen inte innehålla mervärdesskatt. Självfinansieringsandelen får inte vara lägre än mervärdesskatten eller arbetsgivarens bikostnader.