Rytkola Kymenlaakson museo
En av understödmottagarna på hösten 2023 var utställningen "Omringad av hydrosfären", som förevisar Johanna Rytköläs verk på Kymmenedalens museum 19.1-14.4.2024. Foto: Lasse Lehtinen / Kymmenedalens museum

Understöd för bildkonstnärers utställningsarvoden

Museiverket beviljar understöd som stöder utbetalningen av arvoden till bildkonstnärer för det arbete hen utför inför en konstutställning.

Det primära målet med utställningsarvodesystemet är att ta hänsyn till bildkonstnärernas roll som producenter av utställningens innehåll och att förbättra deras möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Med understöden stöds förtydligandet av konstnärernas och utställningarrangörers rättigheter och skyldigheter. Samtidigt strävar man till att enhetliggöra, främja och etablera god avtals- och ersättningspraxis inom branschen.

Nästa ansökningsperiod börjar i augusti 2024.

Understödet kan beviljas professionella museer och vissa andra utställningsarrangörer för en utställningsarvode som betalats till en professionell bildkonstnär. Understödet kan sökas två gånger per år. På våren beviljas understöd för utställningar under innevarande och följande år, och på hösten för utställningar under de följande två åren efter ansökningsåret.

Understödet söks genom onlinetjänsten Sökunderstöd.fi. Understöden utlyses i onlinetjänsten innan ansökningsstiden börjar. Där du också hittar riktlinjer och villkor för ansökan. Inloggningen i onlinetjänsten sker via Suomi.fi-identifieringen, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ta i god tid kontakt med kontaktpersonen om du inte har möjlighet att göra ansökan via onlinetjänsten.

Vid speciella frågor kontakta: specialsakkunnig Anna Koivusalo, tel. 0295 33 6178, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.

Anvisningar för elektronisk kommunikation