Wp 20170915 13 33 36 Pro. Kuvaaja: Mikko Härö

Användning, utredning och utbetalning av bidraget

I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena.

När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Bidrag beviljas inte för arbeten vilka utförts eller påbörjats före utgången av ansökningstiden.

Bidraget får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i bidragsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet.

Bidragstagaren ska underrätta Museiverket om ändringar i sina kontaktsuppgifter.

Om det projektet ställs in ska det snarast meddelas skriftligen till Museiverket.

Sökanden ska ta reda på och i sin verksamhet ta hänsyn till sin eventuella skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och koncessioner (1397/2016; Upphandlingslagen).

Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra ändamålet med bidraget och den övervakare som utsetts för objektet i bidragsbeslutet förordar ändringen, ska bidragstagaren lämna en skriftlig anhållan om ändring av ändamålet till Museiverket. Vid e-tjänsten kan man lämna en anhållan om ändring av ändamålet. eller om överlämnandet av biståndet till t.ex. objektets nya ägare.

Uppskov för den utsatta tiden för inlämning av redogörelse kan ges endast inom tidsgränser av budjetanslaget med hänsyn till den tid som bekrävs för behandling av redogörelsen och utbetalningen.

En anmälan om att ett beviljat bidrag dras in ges också via e-tjänst.

Sökande, som gett in ett fritt formulerat ansökan ska också utföra dessa fortsatta åtgärder skriftligt fritt formulerade per post eller e-post.


Det beviljade bidraget kommer att betalas ut till bidragsmottagaren i två omgångar, så att 50 % av det beviljade bidraget kan begäras i början av projektet och resterande 50 % efter avslutat projekt.

Utbetalning av resterande del av bidraget förutsätter att det arbete som nämns i bidragsbeslutet är slutfört, godkänt av övervakaren och att mottagaren har lämnat en redogörelse för bidragets användning och faktiska kostnader till Museiverket.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.


Moms kommer endast att accepteras som en stödberättigande kostnad om den förblir slutgiltigt betald av förmånstagaren. Med andra ord, om förmånstagaren drar av den moms han har betalat i sin beskattning, kommer kostnaden för förmånstagaren att accepteras netto, dvs vad som faktiskt betalats (moms 0%).

Ett revisorsutlåtande om att bidraget använts för det ändamål för vilket det beviljats begärs som bilaga av de bidragstagare som är företag eller sammanslutningar av vilka revisionslagen förutsätter ett bokslut som reviderats av en auktoriserad revisor. Ett revisorsutlåtande begärs om bidragsbeloppet är minst 500 000 euro.

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Logga in för att göra din redogörelse eller anhållan om utbetalning:

Logga in i e-tjänsten som privatperson

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Bidragstagare som inte använder e-tjänst ska kontakta tjänstemannen som ger mer information om bidraget. Redovisningen med bilagorna (fotografier, ev. rapport) ska sändas till Museiverkets registratur.