Bidrag till bevarandet av transporternas kulturarv

Sidans innehållsförteckning
Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Bidrag till bevarandet av transporternas kulturarv

Syftet med bidragen är att säkerställa en korrekt förvaltning och användning av transportens kulturarv som klassats som värdefulla.

Ansökan om bidrag för 2024 startade den 2 januari 2024 och avslutades den 15 februari 2024. Besluten har fattats i april 2024. Öppnande av nästa ansökan meddelas hösten 2024.

Ansökan om bidrag ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. Ansökningstiden garanterar likabehandling av sökande, ansökningar som inkommit för sent eller på annat sätt utanför ansökningstiden kommer inte att behandlas.

Understödet kan sökas av enskilda personer och sammanslutningar med rättsförmåga. Understödet kan inte beviljas till statliga myndigheter och institutioner.

Understödsanslaget från undervisnings- och kulturministeriets budget har under de senaste åren utgjort cirka 350 000 euro. Ett enskilt understöd kan endast i undantagsfall vara över 30 000 euro.

Användningstiden för bidraget är beviljandeåret och följande kalenderår, dvs. 2024-2025. Förlängning kan inte beviljas för användning av bidrag.

Sökandena delges beslutet via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Bidraget söks i e-tjänsten som loggas in via länkarna nedan. Innan du loggar in lönas det att läsa följande instruktioner.

Bidrag beviljas konservering, restaurering eller rekonstruktion av ett transportmedel eller dess del. I besluten prioriteras minst 50 år gamla transportmedel som har byggts i Finland. Det beviljade bidraget får inte överstiga 50 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet.

Bidrag också beviljas för iståndsättning och underhåll av ett trafiknät som är nödvändigt för användningen av transportmedel som klassificerats som värdefulla, samt för reparation av gamla maskiner och anordningar på varv eller verkstäder som utför traditionellt iståndsättnings- och restaureringsarbete. I undantagsfall kan bidrag också beviljas för planering av restaurering, rekonstruering och bevarande som kräver särskild expertis och kunskap, och för de studier, undersökningar och publikationer som krävs av den, där åtgärderna ger goda modeller och ökar eller upprätthåller professionell kunskap. Det beviljade bidraget får inte överstiga 75 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet.

Läs de detaljerade instruktionerna Till vilket ändamål?

Syftet med bidragen är att säkerställa korrekt bevarande och användning av transportarv som klassats som värdefulla och att bevara relaterad kunnande för framtida generationer.

Utnyttjandet av objekt är mångsidigt och värdefullt när bevarande och användning är inkluderande och rättvis, upprätthåller och ökar förståelse och kunskap, är gemensam och även tar hänsyn till målen om ansvarsfull konsumtion och hållbar ekonomisk tillväxt.

För att nå detta syfte har hänsyn tagits till de mål för hållbar utveckling som undervisnings- och kulturdepartementet och Museiverket har satt upp för den egna hjälpverksamheten.

Läs mer Syfte och mål med bidrag

Du kan ansöka om bidrag via e-tjänst. Om det inte är möjligt ska du först kontakta tjänstemannen som ger mer information om bidraget. Sökande kan också lämna in en ansökan i fritt formulär.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bidraget söks i e-tjänsten som loggas in via länkarna nedan.

Läs de detaljerade instruktionerna Hur ansöker man?

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning. Utvärderingen baseras på poängsättning enligt utvärderingskriterierna och utvärderingen är tvåstegs.

Museiverket får bevilja bidrag endast om de allmänna villkoren för beviljande av bidraget enligt statsbidragslagen är uppfyllda. De bidragsspecifika tilldelningskriterierna bedömer först såväl projektets värde som resultatet, det vill säga det direkta resultatet eller den direkta påverkan som projektet kommer att uppnå. De direkta eller indirekta effekterna och effektiviteten av behandling och användning bedöms sedan. De allmänna tilldelningskriterierna är t.ex. Museiverkets mål i enlighet med den egna strategin och Agenda2030-målen för hållbar utveckling.

Ta reda på mer detaljerade utvärderingskriterier, poängsättning och riktlinjer På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga. Transportkulturarvsbidragen utvärderas av expertnämnden som utses av Museiverket.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om bidrag. . Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Läs mer Behandling av ansökningarna och beslut

Instruktioner och föreskrifter om användningen av bidraget, utbetalningen av det beviljade bidraget samt redogörelsen för användningen av bidraget finns på Användning, utredning och utbetalning av bidraget

Information (på finska) om bidrag som beviljats ​​under tidigare finns på Beviljade bidrag

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som myndighet från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning
Välj "MV" som myndighet från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen. Operationen förutsätter en suomi.fi-fullmakt.

För mer information om understöd skicka e-post till adressen lvavustus@museovirasto.fi

I särskilda frågor ring Hannu Matikka, tel. 0295 33 6273.

Anvisningarna på dessa sidor har uppdaterats 8.12.2023.