Utredning om användningen av statsunderstöd - Museiverket Utredning om användningen av statsunderstöd

Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Utredningblanketten för kunder som inte har sökt understöd via e-tjänsten kan laddas ned här:

Utredningsblankett

Anvisningar för utredning av understöd

Den undertecknade blanketten skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi