Utredning om användningen av statsunderstöd - Museiverket Utredning om användningen av statsunderstöd

Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Utredningblanketten för bidrag till lokala museers projekt som beviljats bidrag innan 2018 eller för kunder som har sökt med fritt formulerad ansökan kan laddas ned här:

Utbetalningsanmodan

Utredning Lokala museers projekt


Anvisningar för utredning av understöd

Den undertecknade blanketten med bilagor skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi