Anvisning

Bidrag till lokala museers projekt

Vad eftersträvas med bidragen?

Syftet med bidragen är att stödja bevarandet av lokala museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet

För vilka ändamål kan bidrag sökas?

Bidragen allokeras främst till följande användningsändamål:

 • för elektronisk katalogisering av museisamlingar (i första hand understöds katalogisering eller flyttande av katalogiseringsdata i de samlingsförvaltningssystem som används inom museibranschen), till att förbättra samlingsuppgifternas användbarhet och för att tillgängliggöra samlingsuppgifter och -material
 • för främjande av bevarandet av museisamlingar (för konservering och skötsel av samlingar, förbättring av museisamlingarnas förvaringsförhållanden)
 • för förnyande av permanenta utställningar och för museiverksamhetens planer
 • för reparationsplaner och reparationer av museibyggnader med vilka man avser bevara museibyggnader, värna om ett objekts kulturhistoriska värde eller främja museiverksamhet
 • för förbättring av brand- och inbrottsskydd i museibyggnader
 • för projekt i fostran kring kulturella traditioner och kulturmiljöer
 • för utvecklingsprojekt av lokal museiverksamhet i syfte att utveckla kundinriktade tjänster, stifta nya partnerskap och ta i bruk nya samarbetsformer, förstärka gemenskapsverksamhet och utveckla volontärverksamhet.

För vilka ändamål beviljas bidrag inte?

För vilka ändamål beviljas bidrag inte?

 • för grundandet av ett museum
 • för att täcka den ordinarie personalens lönekostnader
 • för att täcka museets sedvanliga driftskostnader. Med sedvanliga driftskostnader avses till exempel personal- och andra kostnader till följd av öppethållande av och guidningar på museet, årliga programmerings- eller lisensavgifter, samt fastighetsutgifter, såsom kostnader för värme, el och vatten.
 • Bidrag beviljas inte för åtgärder, vilka minskar objektens kulturhistoriska värde, eller till åtgärder, vilka kan vara motiverade men vilka i grund är nybyggnation (rekonstruktion, förflyttning av byggnad).
 • I princip beviljas bidrag inte heller till ombyggnad, modernisering och årsreparationer, till exempel: Dränerings- och dagvattenanläggningar samt frostskydd, tilläggsisolering eller renovering eller förnyande av tekniska anordningar (vatten, el, värme, dränering etc.)
 • för kalkylmässiga kostnader för talkoarbete. Bidraget kan dock användas till talkoförsäkringar och rimliga kostnader för transport och näringskostnader i samband med talkoarbetet. Bidraget kan endast användas för måltider eller övrig utskänkning under själva talkoarbetet.
 • I princip beviljas bidrag inte för upphandlingar av utrustning och programvaror som fungerar som arbetsredskap. Till brand- och inbrottsskydd eller till exempel förbättrande av utställningsbelysning kan bidrag beviljas.
 • Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt.


Ett nytt bidrag beviljas inte om användningstiden för ett tidigare bidrag förlängts, eller den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för lokala museers projekt där redovisningstiden har gått ut.

Se även avsnittet Godtagbara utgifter.

Webbtjänster förverkligade med understöd

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) förpliktar offentliga sektorn och en del av privata och tredje sektorns organisationer att följa tillgänglighetskrav. Webbtjänster förverkligade med understöd (tex. webbplatser och mobilapplikationer) bör fylla de väsentliga kraven för digitala tjänster. Läs mer om kraven.


Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar, stiftelser och offentligrättsliga anstalter som inte får lagstadgade statsandelar för museiverksamheten (Museilagen 314/2019).

Museiverksamheten och öppethållandet ska vara etablerade. Av museerna förutsätts att de regelbundet har öppet för allmänheten åtminstone sommartid.
Med detta menas klart definierad, regelbunden, upprepad öppethållning på veckobasis (tex. juni tis-sön kl. 12–18, eller i juni-juli tors-sön kl. 11–16 eller under sommarmånaderna varje veckoslut, eller dylikt). Med regelbunden öppethållningstid anses inte öppethållning enligt överenskommelse, eller det att museet är tillfälligt öppet under sommarevenemang. Ett veckoslut eller en veckas öppethållning räknas heller inte som regelbunden öppethållning.

Av museer som drivs av föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter förutsätts att museiverksamheten ingår i de stadgeenliga uppgifterna och att bevarandet av museisamlingarna har tryggats med stöd av stadgarna även i fall föreningen/stiftelsen/anstalten upplöses eller annars lägger ned sin verksamhet.

Om det lokala museet utgör en del av ett professionellt museum som omfattas av stadsandelen men en förening eller stiftelse är ansvarig för dess verksamhet kan understöd även beviljas aktören som är ansvarig för museiverksamheten. Då ska man som bilaga till ansökan lämna in en kopia av det gällande samarbetsavtalet där parternas ansvar och arbetsfördelning samt den sökande partens åtagande om långsiktig planering och långsiktigt genomförande av museiverksamheten framgår.

Vem kan inte ansöka om bidrag?

 • Museer vars administratör får statsandelar för museiverksamheten
 • Staten och statliga aktörer
 • Församlingar
 • Privatpersoner
 • Företag

Bidrag beviljas inte för projekt för vilka man kan få understöd från NTM-centraler, statliga eller regionala konstnämnder, Hembygdsförbundet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet eller ur Museiverkets övriga bidrag.

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket meddelat. Sökannonsen publiceras på Museiverkets webbsidor.
Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Ansökning via e-tjänst

Understöd ansöks i utbildnings- och kulturministeriets e-tjänst, genom vilken bidrag ansöks och administreras i sin helhet.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd.

Ansökan om statsunderstöd (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

  Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

  Logga in till e-tjänsten

  Anvisningar för användning av e-tjänsten

  Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

  Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

  Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

  Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

  Fritt formulerad ansökan

  Om sökanden inte kan ansöka om understöd elektroniskt, är det möjligt att sända en fritt formulerad ansökan per post eller föra ansökan till Museiverket.

  Fritt formulerad ansökan ska innehålla:

  • Sökandens uppgifter (sökandens namn och FO-nummer, museets namn, adress, kontonummer (IBAN), namn, telefonnummer och e-postadress för den kontaktperson som sköter understödsärendet)
  • Projektets namn och den planerade start- och sluttiden
  • Det ansökta beloppet i euro
  • En plan med tydlig beskrivning av projektets mål, de avsedda effekterna och hur principerna för hållbar utveckling kommer att beaktas. Dessutom bör planen ange projektets aktörer, även när och hur projektet kommer att genomföras.
  • Uppgifter om museets regelbundna öppethållningstider åren 2022 och 2023 samt den planerade öppethållningstiden för år 2024
  • En kostnadsspecifikation över projektet. En specifikation över projektets sammanlagda kostnader, självfinansieringsandel och de inkomster som fås av projektet och andra understöd som ansökts och fåtts för samma syfte.

  Därtill krävs följande bilagor till fritt formulerad ansökan:

  • En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning över föregående år. För kommunala museer är verksamhetsberättelsen över museiverksamheten eller en motsvarande tillräcklig.
  • Redogörelse för alla de understöd och understödslån för museiverksamheten som under de tre senaste åren erhållits av stat, kommun, församling eller av annat offentligt samfund, deras belopp och användning.
  • Sammanslutningens gällande stadgar, som ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret som är högst tre månader gammal
  • Sökanden måste till sin ansökan bifoga en tillräcklig utredning av namnteckningsrätten. För juridiska personer (stiftelse, förening, företag etc.) kan ansökan om statligt stöd undertecknas av personer med namnteckningsrätt för den juridisk personlighetens del. Som tillräcklig utredning godkänns ett högst tre månader gammal utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret. Om kommuners eller kommunförbunds namntäckningsrätt bestäms i deras förvaltningsregler.

  En ansökan som skickats per post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 på den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan förs till Museiverket, ska ansökan komma in under registratorskontorets öppettid (kl. 9–15). Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a.

  Det är möjligt att lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden.

  Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Understödets andel kan vara högst 80 % av de totalkostnader som kan godkännas för projektet.

  Finansieringsplanen ska innehålla en specifikation över sökandens egna andel eller annan finansiering som ska uppgå till minst 20 % av projektets totala kostnader. Övrig finansiering kan inte bestå av statsbidrag.

  Självfinansieringsdelen eller övrig finansiering kan omfatta de direkta kostnader som uppkommer av projektet och som kan verifieras ur bokföringen, såsom lönekostnader för personal som anställts för projektet eller upphandlingar. Självfinansiering eller övrig finansiering kan inte bestå av den fast anställda personalens lönekostnader, kalkylmässiga kostnader av talko- eller frivilligt arbete eller utrustning-, programmerings- eller lisensavgifter. Kommuners eller kommunalt ägda bolags lokalkostnader, administrationsutgifter samt fakturering av interna tjänster kan inte räknas till självfinansieringsandelen eller övrig finansiering eller ingå i projektets helhetskostnader. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen

  Behandling av ansökningarna

  Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

  Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

  Bidragsansökningar bedöms på basen av informationen i bidragsansökan. Sökanden är ansvarig för att bli förtrogen med bidragsanvisningarna och för riktigheten av informationen som givits i ansökan. Det är på sökandens ansvar att i ansökan inkludera den information som krävs enligt anvisningarna på ett så tydligt sätt att det inte lämnar utrymme för tolkning.

  Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen. En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

  Museiverkets bidragsbeslut bereds vid enheten för utveckling av museibranschen. Under beredningen av beslut samarbetar man med museer med regionalt ansvar och vid behov även med olika myndigheter och andra experter.

  Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 10.9.2018. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

  Kriterier för bedömning av ansökningarna

  Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som uppges i bidragsansökan. Ansökningarna bedöms enligt projektets mål och förutsättningar för genomförande av projektet, hur realistisk projektets kostnadsberäkning och finansieringsplan är samt hur brådskande åtgärderna är.

  Vid bedömning av projektets bidragsbehörighet begärs en bedömning också från det museum med regionalt ansvar som styr användningen av bidragen.

  Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningar uppmärksammas följande faktorer:

  1. Hur väl stämmer projektets mål och åtgärder överens med en eller flera av bidragets tyngdpunkter?

  2A. I projekt som syftar på att bevara kulturarvet eller förbättra dess användbarhet bedöms byggnadernas, samlingarnas och materialens betydelse och hur brådskande åtgärderna är. I fråga om katalogisering av samlingarna prioriteras katalogisering i ett samlingsförvaltningssystem som används allmänt inom museibranschen.

  2B. I projekt som syftar på att förmedla information om kulturarvet bedöms målens och åtgärdernas nödvändighet, planenligheten och samarbetsinstansernas och/eller kundernas medverkan. Projekt där man tydligt anger för vem, varför och vad man gör, prioriteras.

  2C. I projekt som syftar på att utveckla museiverksamheten bedöms målens och åtgärdernas nödvändighet, planenligheten och samarbetsinstansernas och/eller kundernas medverkan. Projekt där man tydligt anger för vem, varför och vad man gör, prioriteras.

  3. Vid bedömningen av projektets genomförandefäster man uppmärksamhet vid projektplanens kvalitet. Är projektets mål, åtgärder och finansiering tydliga? Hur anknyter projektet till museets planering och utveckling som helhet?

  4. Hur beaktas principerna för hållbar utveckling vid genomförandet och åtgärderna inom ramen för projektet?

  Ansökningarna bedöms på dessa grunder med beaktande av projektens ändamålsenlighet.

  Utbetalning av bidrag och övervakning av användningen

  Museiverket betalar understödet i en rat direkt till det konto ansökanden angett ungefär en månad efter beslutet.

  Museiverket utser ett museum med regionalt ansvar som övervakare i bidragsbeslutet. Innan projektet inleds ska bidragstagaren ta kontakt med museet med regionalt ansvar för genomgång av planerna och eventuella extra anvisningar. Efter att arbetet är färdigt ska man ta kontakt med museet med regionalt ansvar på nytt. Museet med regionalt ansvar kontrollerar färdiga arbeten.

  Användningstiden för ett understöd

  Bidrag kan användas endast under det år då det beviljas.
  Om bidrag av en synnerligen grundad anledning inte kan användas under det år då det beviljas ska bidragstagaren i e-tjänsten begära Museiverket om tillstånd för överföring av användningsrätten till följande år. Överföring av bidrag ska sökas under det år då bidraget beviljats.

  Understödets användningssyfte

  Understöd får används enbart för utgifter för det syfte som nämns i beslutet, vilka inkluderats i understödsansökan. Om detta på motiverade grunder är omöjligt, ska understödstagaren anhålla om ändring av användningssyftet för understödet av Museiverket i e-tjänsten. Ansökan om detta ska göras på så sätt att beslutet om ändring av användningssyftet kan fattas innan understödet används för det ändrade användningssyftet.

  Inhibering av ett projekt som beviljats understöd

  Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas, ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att ärendet bekräftats. Om understödsmottagaren inte tar emot understödet bör detta meddelas genast till Museiverket antingen genom att annullera understödet i e-tjänsten eller genom ett skriftligt meddelande till Museiverkets registratur.

  En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

  Alla andra kunder än de som sökt understöd via e-tjänsten ska fylla i den blankett som finns på Museiverkets webbplats.


  De krävda bilagorna till kontoredogörelsen utgörs av:

  • Rapport om hur projektet framskrider och dess resultat
  • Specifikation av projektets totala kostnader, inkomster och bidrag (verifikat skickas endast in på begäran)
  • Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det år då bidraget använts
   För kommunala museer räcker det med en utredning om museiväsendets utgifter.
  • En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning för det år då bidraget använts. För kommunala museer är verksamhetsberättelsen över museiverksamheten eller en motsvarande tillräcklig.

  Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton.

  I utredningen ska ingå både ekonomisk rapportering och en verbal redogörelse för hur projektet har genomförts och dess resultat.

  I specifikationen för projektets kostnader bör det framgå vad man anskaffat och hur anskaffningarna anknyter till projektet. Vid lönerna bör det framgå hur mycket arbetstid använts, vilka personers arbetsinsats det är frågan om, deras roll i projektet samt hur mycket lön har betalats för projektarbetet.

  Vid varje anskaffning bör det framgå både det momsfria och momsbelagda priset.

  Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med bidraget har gjort och åstadkommit. I utredningen ska skedena av det understödda projektet kort beskrivas. Därutöver ska man i utredningen berätta om resultat som åstadkommits med bidraget samt bedöma huruvida dessa motsvarar de mål som uppgavs i ansökan.

  I utredningen ska man rapportera hur villkoren som satts på användningen av bidraget har uppfyllts, om bidragsbeslutet innehåller sådana. Om projektet har varit mera omfattande än den verksamhet för vilken statsbidrag har beviljats eller om projektet redan har pågått i flera år ska man i utredningen tydligt specificera den verksamhet till vilken statsbidraget i fråga har använts.

  Av projektkostnaderna får man med bidraget täcka den summa som uppges i bidragsbeslutet, dock högst 80 procent av de faktiska godkända kostnaderna. Om projektet kan genomföras med mindre kostnader än vad som beräknats i ansökningsskedet är bidragstagaren skyldig att återbetala den del av bidraget som överskrider de faktiska kostnaderna.

  Exempel:
  Ett projekts totalkostnader uppgår enligt ansökan till 8 000 euro
  Museiverkets understöd är högst 6 400 euro (80 %)
  Övrig finansiering uppgår till 1 600 euro (20 %)

  I redogörelsen uppgår de totalkostnader som kan godkännas till 7 000 euro
  Understödet får täcka högst 80 % (= 5 600 euro)
  Museiverket återkräver 800 euro

  Som godtagbara utgifter anses för projektet nödvändiga utgifter som till sitt belopp är rimliga. Ordinarie personalens lönekostnader eller museernas sedvanliga verksamhetskostnader, såsom öppethållande, anställning av guider och sedvanliga fastighetskostnader, är inte godtagbara utgifter. Inte heller administrativa kostnader är godtagbara utgifter.

  Utgifter för utrustning och programvaror är inte godtagbara utgifter, men däremot kan bidraget användas för att hyra utrustning som behövs i projektet.. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen.

  För varje enskilt år beaktas som godtagbara utgifter de utgifter som enligt bokföringslagen och -förordningen och god bokföringspraxis ska tas upp för räkenskapsperioden i fråga. Utgifter som uppkommit innan ansökningstiden gått ut ses inte som godtagbara utgifter. Kalkylmässiga utgifter är inte godtagbara utgifter.

  Arbetet med anknytning till projektet ska alltid kontrakteras med den anställde eller den enhet som utför arbetet. I kontraktet ska det anges vilket arbete som ska utföras och datum för arbetets utförande. Löner och arvoden som betalats ut som penninglön eller naturaförmåner godkänns som rimliga kostnader av Museiverket. Verksamhets- eller projektlöner som betalas med understöd ska vara föremål för arbetstidsuppföljning. Understödstagaren ska säkerställa att de löner som tas upp i bokföringen grundar sig på faktiska, uppkomna kostnader. Kalkylmässiga kostnader, t.ex. talko- eller frivilligarbete, godkänns inte. Allokeringen ska också grunda sig på den använda arbetstiden och understödstagaren ska vid behov kunna visa principerna för allokering av lön för verket. Det är inte möjligt att använda arbetskraft som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd för arbeten som utförs inom ramen för projektet.

  Som rimliga resekostnader godkänns faktiska kostnader enligt statens resereglemente , om de inkluderats i understödsansökan och inte uteslutits i beslutet. En resa som täcks med understöd ska göras under så kort tid och med så få kostnader som möjligt. På samma gång ska uppmärksamhet riktas mot att resan görs och uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Grunder för valet av resesätt ska på begäran läggas fram. Samma grunder gäller också för avlönade personer och personer som utför förtroendeuppdrag.

  Kostnader på grund av gåvor i form av pengar eller andra gåvokort med penningvärde är inte godtagbara utgifter.

  Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet. I fråga om understöd som beviljas kommuner godkänns endast kostnader utan mervärdesskatt.

  Läs även avsnitten Föreskrifter om användning av bidraget och För vilka ändamål kan bidrag sökas.