Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Utredningsblanketten för museernas innovativa projekt som beviljats understöd innan 2018 kan laddas ned här: Utredningsblankett

Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats 2019)
Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats 2018)
Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats innan 2018)

Den undertecknade blanketten skickas per e-post till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi