Kok17 Aukio Digisov 8572. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer

Målet med innovativa museiprojekt är att öka den samhälleliga genomslagskraften och betydelsen för kulturarvet och konst genom att utveckla museernas verksamhetsmodeller och genom att fördjupa växelverkan mellan museer och besökare. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Museiverket utlyser bidrag för 2023 att sökas för innovativa museiprojekt. Ansökan inleds den 3 november 2022 kl. 9.00 och upphör den 15 december 2022 kl. 15.00.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Med understödet stöds i synnerhet experiment och nya innovativa sätt att utföra museiarbete. Ett ytterligare mål är att hitta nya verksamhetsmodeller och utvecklingsmöjligheter som kan utnyttjas av hela museifältet.

Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter (t.ex. universiteten) driver professionellt på heltid.


Understöd beviljas främst till projekt som svarar mot målen i det Museipolitiska programmet och målen för FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Fokusområdena är:

  • Främjande och förstärkande av ekologiskt hållbar utveckling
  • Konstens och kulturens tillgänglighet, i synnerhet mångsidigt utnyttjande och öppnande av kulturarvsmaterial och -kunskap.
  • Kundinriktad planering och testning av tjänster samt genomförande av dessa
  • Utveckling och främjande av kollaborativ verksamhet
  • Museernas profilering och för att stärka organisationens strategiska kunnande

Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur projektet anknyter till museets strategiska mål samt till målen för FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Projektet ska innehålla en plan för att bedöma eller verifiera projektkonsekvenserna. I synnerhet samprojekt för museer och projekt där museet knyter nya partnerskap och utvecklar sina samarbetsformer har prioritet.

Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Det är inte ett hinder om sökande har tidigare beviljade understöd för innovativa museiprojekt. Tidigare understöd, vilkas redovisningstidsfrist har utlöpt, bör dock vara redovisade innan nytt bidrag kan bevijas.

Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2023. 2022 beviljades 432 000 euro till museernas innovativa projekt.

Anvisning

Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information om system och inloggning till e-tjänsten.

Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Vid speciella frågor kontakta: Anu Niemelä, tel. 0295 33 6015 eller Anna Alavuotunki, tel. 0295 33 6019, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.