Suomenlinna Msa

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt

Syftet med bidraget är att främja och stöda bevarandet och utvecklandet av samt forskning kring Finlands världsarvsobjekt. Dessutom är målet att stöda nationellt och internationellt samarbete kring världsarvsobjekten och att öka kunskapen om världsarvet.

Museiverket lediganslår behovsprövade statsunderstöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningstiden börjar den 31.8.2022 kl. 9:00 och slutar den 13.10.2022 kl. 15:00.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

I Finland finns sex kulturobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Understöd kan ansökas för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. Understödet kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person. Privatpersoner kan ej ansöka om bidrag.

Understödsbeloppet prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats den sökande är outnyttjat eller om den sökande har oredovisade understöd som beviljats för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt där redovisningstiden har gått ut.

Anvisning

Villkor

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Beslutet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om system

Mer information
stefan.wessman@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6256