Elektroniska publikationer

Vad är kyrkligt byggnadsarv? Hur kan kyrkobyggnader vårdas i enlighet med deras värden?

Vård och restaurering av kyrkliga byggnader är en handbok om rutiner för underhåll, planering av renoverings- och ombyggnadsprojekt, administrativa frågor kring vård samt beställning av undersökningar och utredningar som krävs för projektet. Handboken är till för representanter för beställaren, byggherrar, planerare, entreprenörer och dem som ska utföra arbetena.

Handboken tjänar som stöd för beslutsfattandet i församlingarna. Informationen kan utnyttjas vid vården av olika religiösa byggnader.

Vård och restaurering av kyrkliga byggnader (pdf, 8 MB)

Kulturarvsbarometern är en undersökning av finländarnas syn på kulturarvet och kulturmiljön. Den ger viktig information om hur begrepp med anknytning till kulturarv och kulturmiljö förstås och hur kända de är bland finländarna.

I barometern utreds kunskapen om begrepp som anknyter till kulturarv och kulturmiljö samt andra frågor inom samma tema. I undersökningen utreds också hur viktigt och betydelsefullt kulturarvet upplevs vara samt medborgarnas åsikter om bevarande och skydd av kulturarvet. Medborgarnas attityder till vården av kulturarvet, vikten av skydd för olika delområden inom kulturarvet samt vad medborgarna betraktar som allra viktigast att vårda var frågor av intresse. Till temana för undersökningen hörde även kulturarvets samhälleliga betydelse och frågor om ansvar och delaktighet som anknyter till detta.

Kulturarvsbarometern 2017

Tillgängliga kulturhistoriska objekt
Selja Flink och Niina Kilpelä (red.)
Tröskeln rf och Museiverket 2012, 96 s., ISBN 978-952-5948-05-9

Står skyddandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och tillgänglighetsmålen i konflikt med varandra? Med denna bok vill Tröskeln rf och Museiverket förklara att dessa frågor kan förenas bara viljan finns där. Genom samma dörr är en samling bra metoder för att förbättra tillgängligheten i kulturhistoriskt värdefullt objekt. Boken innehåller många exempel på lyckade lösningar och processerna bakom dem. Publikationen har kommit ut på finska och på svenska.

Leena Furu-Kallio (red.)
2016, ISSN 2242-8852

Katalogiserinsanvisningen vägleder finska museer till ett mer gemensamt och standardiserat sätt att göra samlingsförvaltning. Anvisningen är den första omfattande och standardiserade instruktionen om katalogisering för finska museer. Katalogiserinsanvisning för museer utges i fem olika PDF-publikationer; Föremål, Fotografi, Arkivmaterial, Audiovisuellt material och Konstverk. Anvisningar har kommit ut på finska och på svenska.

Katalogiseringsanvisning för museer - Föremål
Uppdaterad 28.11.2016
216 s., URN:NBN:fi-fe201601253649

Katalogiseringsanvisning för museer - Fotografi
Uppdaterad 28.11.2016
203 s., URN:NBN:fi-fe201601253651

Katalogiseringsanvisning för museer - Konstverk
Uppdaterad 28.11.2016
199 s., URN:NBN:fi-fe201601253652

Katalogiseringsanvisning för museer - Audiovisuell material
Uppdaterad 28.11.2016
200 s., URN:NBN:fi-fe201601253653

Katalogiseringsanvisning för museer - Arkivmaterial
Uppdaterad 28.11.2016
199 s., URN:NBN:fi-fe201601253654

Utvärderingsmodell för museer

Ulla Teräs, Mirva Mattila, Eeva Kukko och Marianna Kaukonen (red.)
2007, 49 s. / 51 s., ISBN 978-951-616-173-3

Utvärderingsmodellen för museer har kommit till stånd som ett resultat av projektet ”Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa (2005–2006)” (Mot utvärdering av museiverksamheten och ett museipolitiskt handlingsprogram). I detta projekt som inleddes av undervisningsministeriet och Museiverket arbetade fyra bredbasiga arbetsgrupper som bestod av experter inom museibranschen.