Bildlån

Bildsamlingarnas ursprungliga material lånas ut till museer för utställningar samt i begränsad omfattning för forsknings- och undervisningsändamål. Material kan också lånas ut till organisationer som uppfyller de separat fastställda lånevillkoren. Ursprungligt material lånas inte ut till privatpersoner eller för kommersiella ändamål. Det är emellertid möjligt att beställa digitala kopior eller papperskopior av det ursprungliga materialet med vissa begränsningar.

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Originalmaterial från bildsamlingar lånas inte ut 2024 och 2025. Förfrågningar om lån tas emot fram till den 30 juni 2023.

En skriftlig lånebegäran ska lämnas in till Museiverkets Bildsamlingar senast sex månader före lånetiden. Av lånebegäran ska de i lånevillkoren angivna uppgifterna framgå. Museiverkets Bildsamlingar kan begära en ytterligare utredning vid behov.

Varje lånebegäran övervägs separat. När lånebeslut fattas beaktas bland annat materialets skick, utställningsförhållandena och lånetiden. I Bildsamlingarnas samlingspolicy finns närmare information om vad som påverkar lånebeslutet.

Efter ett positivt lånebeslut ingår man ett skriftligt avtal om lånet.

Bildsamlingarnas material lånas inte ut utanför Museiverket utan en av låntagaren tecknad försäkring. Låntagaren ansvarar även för övriga kostnader kring lånet, såsom för transportkostnader. Låntagaren ska dessutom ersätta Museiverket för arbetstiden som används till lånet och för materialen enligt Museiverkets prislista.

Bildtjänster (tillsvidare endast på finska)

Användarregler