Kulttuuriperintovuosi

Europaåret för kulturarv 2018

Europeiska unionen har utsett år 2018 till Europaåret för kulturarv. Europaåret för kulturarv är ett paraplyevenemang som inrymmer olika projekt, evenemang, initiativ och kampanjer runtom i Europa. I Finland ansvarar Museiverket för koordineringen av temaåret.

I Finland är delaktighet i kulturarvet huvudtema för året. Alla som vill kan delta i genomförandet av året: personer med intresse för kulturarv, kulturarvsproffs och -amatörer, medborgarorganisationer samt regionala och lokala aktörer. 

Det nationella målet är, utöver att främja delaktighet och deltagande, också att göra kulturarvet mer åtkomligt och lättillgängligt (även digitalt) samt att öka en hållbar användning av kulturarvet. En viktig synvinkel som framkommer i målen för året är kulturarvet som mötesplats och verktyg för dialog – en social resurs. 

I Europeiska unionens mål för året kombineras en europeisk identitet med lokal förankring: under året uppmuntras allt fler att bekanta sig med Europas pluralistiska kulturarv och begrunda dess innebörd i den egna vardagen. Vilken betydelse har rötter och kulturarv som samhällelig beståndsdel nu och i framtiden? Ett mål är också att lyfta fram de ekonomiska möjligheter som kulturarvet innebär; kulturarvet är en investering i framtiden. Inom unionen för man även fram kulturarvets betydelse vid förebyggande av konflikter och konfliktlösning. I Finland har kulturarvsåret en egen kampanjwebbplats med information om temaåret, anvisningar för deltagande och presentationer över hittills anmälda projekt.

Webbplatsen för Europaåret för kulturarv i Finland
Europaåret för kulturarv på Facebook
#EuropeForCulture


Mer information:
överintendent Ulla Salmela, tfn 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi

projektledare Hanna Lämsä, tfn 0295 33 6027, hanna.lamsa@museovirasto.fi


European Year of Cultural Heritage 2018
(Europeiska kommissionens webbplats)
Europarlamentets och rådets beslut (EU) 2017/864, 17.5.2017, om ett Europaår för kulturarv (2018)
Europaår (på Europeiska kommissionens webbplats)