00 Sturenkatu2A Ulko3 Soile Tirila 2011 Fbk0441

Uppgifter och samarbete i avdelningen Kulturmiljötjänster

Museiverket är statsförvaltningens centrala sakkunnigmyndighet på kulturmiljöer. I uppgiftsområdet för avdelningen Kulturmiljötjänster ingår det arkeologiska arvet, den byggda kulturmiljön och restaurering, inklusive kulturlandskap och undervattensarkeologi. Avdelningen ansvarar för kulturmiljörelaterade statsbidrag.

Avdelningens uppgifter baserar sig på lagen och förordningen om Museiverket. Verksamheten styrs särskilt av

  • lagen om fornminnen
  • markanvändnings- och bygglagen
  • lagen om skyddande av byggnadsarvet
  • kyrkolagen
  • lagen om ortodoxa kyrkan.

Fokus för arbetet är särskilt skydd av fornlämningar, statligt och kyrkligt byggnadsarv samt objekt som skyddas i lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Avdelningen för kulturmiljötjänster deltar i landskapsplaneringen och andra principiellt viktiga planläggningsprojekt.

De flesta uppgifter som inom kulturmiljöarbetet berör områdesanvändningen (planläggning, tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen) sköts vid museerna med regionalt ansvar.

Utvecklare och påverkare

Avdelningen för kulturmiljötjänster utvecklar och påverkar sitt arbetsfält nationellt. Vi producerar kunskap och perspektiv på de värden kulturarvet har, hur det kan användas och vårdsoch hur det ska skötas inom ramen för hållbar samhålle.

Vi medverkar till reformer av lagstiftningen och vid uppgörandet av nationella strategier och politiska riktlinjer. Vi ansvarar för skyddsprojekt på riksnivå, deltar i produktionen av kunskap om kulturmiljöer och främjar tillgången till denna kunskap.

Tillsammans med intressentgrupper utarbetar vi riktlinjer och handböcker för värnande om kulturmiljöer. Vi utför nationella och internationella samprojekt.

Avdelningen ansvarar även för strategiskt betydelsefulla museer och sevärdheter samt för restaurering, reparationsbyggande och byggverksamhet vid Nationalmuseets museer, särskilt Fölisön.

Samarbete i Finland och internationellt

Till avdelningens viktigaste samarbetspartner hör museerna med regionalt ansvar eller riksansvar, statens miljöförvaltning, statens fastighetsinnehavare och kyrkosamfunden.

Avdelningen är aktiv internationellt inom organisationer och i nätverk mellan regeringar och myndigheter. Exempelvis är Europarådet, Europeiska unionen, Östersjöregionen och de nordiska länderna viktiga samarbetsforum.

KYP organisation
Avdelningen för kulturmiljötjänster är indelad i fyra enheterna: Enheten för kulturmiljön, enheten för kulturmiljökunskap, Enheten för restaureringsprkatiker, enheten för restaureringshandledning. Avdelningen leds av Ulla Salmela.