Kulturlandskap

Markyta, klimat, vattendrag, markens bördighet och tillgänglighet har styrt människans verksamhet. Verksamhetssätten har både anpassat sig till och ändrat naturen. De här spåren av människans verksamhet syns i kulturlandskapet ända från fångstkulturen till de fasta bosättningarna. Med kulturlandskapet avses ofta landsbygdens landskap, men även stad- och bylandskap hör till kulturlandskapet.

Under ledning av miljöministeriet genomfördes ett projekt för inventering av de mest representativa kulturlandskapen, vars värde baserar sig på den mångformiga, kulturpåverkade naturen, det vårdade odlingslandskapet och det traditionella byggnadsbeståndet. Det finns 186 nationellt värdefulla landskapsområden. Statsrådet fattade ett principbeslut 1995 om landskapsområden och utveckling av landskapsvården. Som bäst förnyas landskapsinventeringen.

Miljö.fi - Landskap

Värdefulla landskapsområden observeras vid planering av markanvändningen. Förutom de nationellt värdefulla lanskapsområdena har regionala sammanslutningar definierat regionalt värdefulla lanskapsområden.

Museimyndigheterna och NTM-centralerna har i uppgift att följa kulturlandskapsärenden i planeringen av markanvändning på olika plannivåer. Med hjälp av planlösningar kan man styra och planera byggandet och övrig markanvändning så att det inte minskar landskapets värde.

Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. (Maa- ja kotitalousnaiset)

Arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi maakuntaliitot ovat määritelleet maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.

Museoviranomaisten ja ELY-keskusten tehtävänä on seurata kulttuurimaisema-asioita maankäytön suunnittelussa eri kaavatasoilla. Kaavaratkaisuilla voidaan ohjata ja suunnitella rakentaminen ja muu maankäyttö niin, ettei se heikennä maiseman arvoja.

Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. (Maa- ja kotitalousnaiset)