Statens byggnadsarv

Staten har lång erfarenhet av byggande. Det omfattar slott och kungsgårdar liksom även den konkreta uppbyggnaden av välfärdstaten och informationssamhället. Statens byggande strävar efter skönhet, hållbarhet och ändamålsenlighet men även till aktualitet, innovation och till att vara representativt.

Under olika tidsperioder har det byggts utrymmen för trafik, utbildning, hälsovård, försvar och övriga statliga funktioner och miljöer. Det finns statsägda lokaler runtom i landet. Många av statens organisationer verkar fortfarande på samma platser och i samma byggnader som sina föregångare. Staten har engagerat sig i att vårda sitt byggnadsarv planmässigt och ansvarsfullt.

Staten har flera århundraden gamla traditioner av att värna om sitt byggnadsarv. Museiverket är statsförvaltningens centrala expert på byggnadsarv. Enligt statens fastighetsstrategi centraliseras administrationen av objekt som används och ägs av staten till statens ämbetsverk för fastighetsegendom. De viktigaste är Senatfastigheter, Forststyrelsen och Trafikverket. I samarbete med dessa främjar Museiverket skyddet, hållbar reparation, vård och användning av statens kulturarv. Riktlinjerna utvecklas både på nivån för enskilda byggnader och för fastighetsegendomen. Till de aktuella utmaningarna hör att befrämja byggnadsarvet från slutet av 1900-talet samt att överge byggnader och ändra dem för nya ändamål. Detta beror på att statens uppgifter och verksamhetsmetoder har förändrats och minskat.

Museiverket är expertmyndighet vid frågorna gällande skydd och restaurering av statsägda fastigheter samt avger de utlåtanden som behövs. Samarbetet ökar kunskapen och insikten om statens byggnadsarv. Man ombesörjer att skyddet av objekten är aktuellt. Vård, restaurering och dokumentering av objekten förutsätter kunnande och verksamhetsmetoder som även de utvecklas i samarbete. Vid reparation och underhåll av skyddade och annars värdefulla objekt avtalas per projekt eller objekt om Museiverkets deltagande i styrningen.

Museiverket har i samarbete med de organisationer som ansvarar för statens fastigheter publicerat en hemsida som presenterar statens byggnadsarv och gott underhåll och reparation Sidan heter valtiollerakennettu.fi som betyder ”Byggd för staten”.

Senatsfastigheter är huvudförvaltare av statens byggda fastighetsegendom. Tillsammans med Museiverket har Senatsfastigheter utarbetat modeller och verksamhetsmetoder för rapportering av undersökningar och reparationer av skyddade och andra värdefulla objekt https://www.senaatti.fi/tietoa... (på finska).

En betydande del av statens byggnader, byggnadsgrupper och bebyggda områden är skyddade genom en förordning (480/1985). Skyddsbeslut som fattats på basis av förordningen förblir giltiga oberoende av ägarförhållandena, även om förordningen upphävdes då lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) stiftades.

Utifrån samma lagar bestäms idag om skyddande av statens byggnadsarv och av den övriga byggda miljön.

Vid planering av statens skyddade eller på annat sätt värdefulla byggnadsarv ska skyddsåtgärderna avtalas med Museiverket. För betydliga ändrings- och reparationsplaner ska man begära om utlåtande från Museiverket.