00 Helsinki Meilahti Helena Ranta

Markanvändning och arkeologiska fyndplatser

Lagen om fornminnen och markanvändnings- och bygglagen säkerställer att det arkeologiska kulturarvet beaktas vid planering och genomförande av markanvändningsprojekt. Innan byggarbetet, markprovtagningen eller något annat projekt inleds ska man utreda huruvida det finns arkeologiska skyddsobjekt på planeringsområdet.

Museiverket, de landskap som deltar i förvaltningen av fornlämningar och stadsmuseerna ger information om fornlämningar och andra arkeologiska objekt. Museiverket upprätthåller och uppdaterar det nationella fornlämningsregistret.

I första hand försöker man att alltid skydda fornlämningar och annat arkeologiskt kulturarv, så att det bevaras för kommande generationer att se och undersöka. Bevarandet av de mest betydande fornlämningarna ska garanteras under alla omständigheter. Dessa fornlämningar är av betydande forskningsvärde och dessutom ofta viktiga sevärdheter. En del av fornlämningarna är så allmänna eller alldagliga att det skydd som avses i lagen om fornminnen kan hävas efter att tillräcklig utgrävningsundersökning och dokumentering gjorts.

Om man i förhandlingar mellan Museiverket och byggherren beslutar att undersöka en fornlämning för att frigöra området för byggande, ansvarar den som genomför projektet för undersökningskostnaderna. Om det är frågan om ett mindre, enskilt markanvändningsprojekt, ett egnahemshus, en sommarvilla eller motsvarande, ansvarar Museiverket för undersökningskostnaderna.

Kulturarv under vatten

Kulturarv under vatten, exempelvis skeppsvrak, ska beaktas vid planeringen av vattenbyggnadsprojekt. Sådana projekt är till exempel hamnbyggen, farledsförbättring, muddring och utfyllning. Den som utför projektet ska på förhand ta reda på huruvida arbetet kommer att skada eventuella fornlämningar under vattnet. Eftersom det inte finns någon omfattande information om var fornlämningarna under vatten är belägna, görs ofta en arkeologisk inventering under vattnet i planeringsskedet.

Byggherren ansvarar för kostnaderna för arkeologiska undersökningar som föranleds av allmänna eller större enskilda arbetsprojekt. Allmänna arbetsprojekt är bland annat anläggning av allmänna vägar och järnvägar medan större enskilda projekt är exempelvis byggande av radhus eller fabriksanläggningar.

Hurdana undersökningar som krävs avgörs separat för varje byggprojekt. Undersökningarna inleds ofta med provgrävningar. Målet med provutgrävningarna är att utreda omfattningen av fornlämningarna och huruvida de bevarats så väl att man bör utföra ytterligare undersökningar på området.

Museiverkets provutgrävningsgrupp utför de arkeologiska undersökningar som behövs i samband med mindre enskilda byggprojekt. Det kan till exempel handla om egnahemshus, fritidsboende eller grustag för husbehov. Museiverket ansvarar för undersökningskostnaderna.

Det är viktigt att markägaren kontaktar Museiverket redan i ett tidigt skede av planeringen, så att man kan finna en lösning för genomförandet som tillfredställer både markägaren och Museiverket.