Keramiikan pala. Kuvaaja: Päivi Kankkunen

Att anmäla ett fynd

Personer som rör sig i natur- och kulturmiljöer hittar årligen till lands och i vatten föremål och konstruktion eller lämningar efter dessa som människor i det förflutna tillverkat. Sådana fynd upptäcks ofta i samband med byggprojekt och skogsarbete. Många fynd görs också inom arkeologisk amatörverksamhet. Fynden ska anmälas till Museiverket eller närmaste landskapsmuseum.

När fyndanmälan inkommit till Museiverket eller landskapsmuseet, utreder man huruvida fyndet handlar om sådana lösa fornföremål eller fredade fasta fornlämningar som avses i lagen om fornminnen (295/1963). Den som gör anmälan får vid behov ytterligare information och anvisningar exempelvis om hur man i fortsättningen ska agera på fyndplatsen.

Alla arkeologiska föremålsfynd och fyndplatser berättar om hur människor levt i Finland i forna dagar. Därför är det viktigt att bevara dem, såväl för nu levande som för kommande generationer. Föremålen och platserna bildar tillsammans en helhet. Denna helhet försöker man bevara, antingen på plats så orört som möjligt eller i samlingar, arkiv och utställningar där de lagras och presenteras systematiskt.

När man hittar ett arkeologiskt fynd är det bra om man kan göra så noggranna observationer som möjligt om det. Man ska inte gräva i marken på plats, ta isär lämningarna eller på annat sätt skada fyndet för att exempelvis noggrannare utreda dess ålder och ändamål eller hitta föremål.

Arkeologiska fynd som görs på land kan anmälas till Ilppari www.kyppi.fi/ilppari eller per e-post (kirjaamo@museovirasto.fi).

Beakta följande när du gör din anmälan:

1. Beskriv så noggrant som möjligt fyndplatsens terrängformer, jordmån, strukturer du noterar och vegetationen i miljön

2. Uppge den exakta positionen för fyndplatsen och anmäl i mån av möjlighet dess läge med koordinater (enligt koordinatsystemet ETRS-TM35FIN). Du kan också göra en kartskiss över fyndplatsen och skicka den till Museiverket.

3. Lämna om möjligt in ett foto eller en beskrivande ritning av platsen till Museiverket.

Fynd som tillhör kulturarvet under vatten, såsom till synes gamla, vrak, vrakdelar, ekor, någon annan mänsklig konstruktion eller ett stort föremål som är svårt att rucka på, ska inte förflyttas och dess delar ska inte flyttas eller bärgas ur vattnet.

Vid tidpunkten då fyndet görs är det viktigt att lägga fyndets exakta läge på minnet, till exempel med koordinaterna för platsen (enligt koordinatsystemet ETRS-TM35FIN), landmärken i miljön eller linjer som gör det lättare att hitta föremålet samt på vilket djup fyndet ligger. Det är också bra att i mån av möjlighet iaktta och anteckna uppgifter om fyndets form, storlek och material.

Arkeologiska fynd som görs under vatten kan anmälas till Ilppari www.kyppi.fi/ilppari eller per e-post (kirjaamo@museovirasto.fi).

Ett 100 år gammalt eller äldre föremål eller en del av ett sådant föremål ska omedelbart anmälas till Museiverket och mer detaljerad information om fyndplatsen ska bifogas. Om föremålet är skört och riskerar att gå sönder, är det bäst att lämna det i marken och endast anmäla uppgifterna om var och när det har hittats. Fynden levereras till Museiverket utan att rengöras. Man bör undvika att röra föremålet i onödan.

Fyndplatsen ska inte utgrävas för att avslöja ytterligare fynd eftersom den kan vara en fast fornlämning som fredas av lagen om fornminnen. Vid en fast fornlämning får man inte gräva i jorden utan ett tillstånd med stöd av lagen. Museiverket utreder i samband med granskningen av fyndet huruvida fyndplatsen handlar om en fast fornlämning.

Om det upphittade föremålet är yngre än 100 år och dess ägare okänd, handlar det om sådant hittegods som avses i hittegodslagen (778/1988). Frågor angående hittegods sköts hos polismyndigheten. Krigsmaterial som är yngre än första världskriget ska anmälas till försvars-, polis-, gräns- eller tullmyndigheten.

Vad ska jag göra om jag hittar ett fornföremål?