Kulturmiljö

Människans verksamhet och växelverkan med naturen syns i miljön från förhistorien till modern tid. Landskap i olika former och åldrar, de bebyggda miljöerna och de arkeologiska traditionerna utgör en helhet som kallas för kulturmiljö.

Kulturmiljön innehåller betydelsefulla samhälleliga och kulturella värden. En del av kulturmiljön har skyddats eller annars definierats som särskilt värdefull. Kulturmiljön innehåller även immateriella värden. Den kan anses vara grunden för samhällenas och människors minne och identitet. 

Begreppet kulturmiljö förknippas ofta med positiva och historierelaterade uppfattningar. Kulturmiljön uppvisar spår från förhistorien ända in till nutid. Dess tidsliga dimension är mycket lång. Uppskattningen av kulturmiljöer är bunden till kulturen, tiden och platsen. Vid olika tider kan man uppskatta miljöer av olika slag. Även platser som man inte vill se eller minnas utgör en del av kulturmiljön.

Alla har rätten till en bra kulturmiljö och tillsammans ansvarar vi för att värna om den. Avlagringar i miljön och dess kontinuitet hjälper människan att orientera sig, att förstå nutiden och att bygga framtiden.