Två arbetare på Fölisön lagar ett staket.
Vanliga objekt som beviljas bidrag 2021 är också renoveringar av museibyggnaders tak samt arbete förknippat med skötsel och katalogisering av samlingar. Fotot är från Fölisön, från Museiverkets restaureringsobjekt. Foto: Museiverket.

Museiverket delade ut bidrag till lokala museers projekt

,

Museiverket har delat ut projektbidrag till lokala museer för 2021. Bidrag beviljades 84 projekt till ett totalbelopp om en halv miljon euro. Det genomsnittliga beviljade bidragsbeloppet uppgick till 5 965 euro.

Totalt inkom 136 bidragsansökningar och det sökta totalbeloppet uppgick till 1,4 miljoner euro. Bidrag delades ut till 84 projekt, vars totalbelopp uppgick till 501 050 euro. Det största beviljade bidraget uppgick till 13 000 euro och det minsta till 1 000 euro.

Med bidragen till lokala museer stöds bevarandet av de lokala museernas samlingar och byggnader, god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och lokala traditioner. Bidrag beviljas även för utveckling av lokal museiverksamhet och främjande av planmässighet.

”De lokala museerna möjliggör olika kulturarvsmöten och stärker upplevelsen av gemenskap och delaktighet. Det är fråga om exempel på betydande aktivt medborgarskap och samhällsengagemang samt engagemang i att göra tillsammans. Detta värdefulla arbete strävar vi, för vår del, efter att stödja och stärka med hjälp av projektbidrag till lokala museer”, berättar specialsakkunnig Marianne Koski vid Museiverket.

”Dessvärre var bidragsbeloppet som kunde delas ut närmare 80 000 euro mindre än året innan. När det genomsnittliga bidragsbeloppet är cirka 6 000 euro, innebär det att det finns många projekt som blivit utan bidrag. Effekterna av coronapandemin och minskade bidragsanslag är en oroväckande ekvation. Enligt en enkät gällande kulturbranschen uppskattar närmare en tredjedel av de lokala museerna att genomförandet av deras uppgift har äventyrats betydligt under coronapandemiåret 2020 och merparten av respondenterna har inte fått något som helst ekonomiskt bidrag under coronapandemin”, tillägger Koski.

Det lokala kulturarbetet sköts med volontärkrafter och som bisyssla

De lokala museerna förvaltar och upprätthåller samlingar och museibyggnader som är regionalt och delvis även nationellt betydande. Vanliga objekt som beviljas bidrag 2021 är också renoveringar av museibyggnaders tak samt arbete förknippat med skötsel och katalogisering av samlingar. De regionala ansvarsmuseerna styr och övervakar användningen av bidragen inom sina verksamhetsområden.

”Vid de lokala museerna görs ett enormt arbete för att bevara den delen av kulturarvet som ingen annan bevarar och vars betydelse är stor för den lokala identiteten. Arbetet vid dessa museer utförs med exceptionellt små resurser och i huvudsak med hjälp av volontärkrafter. Inom lokala museiverksamheter florerar inte direkt några pengar och bidragen gör det möjligt att genomföra projekt i vilka det inte räcker med bara mankraft och en kärlek till hembygden. Även det minsta beloppet blir i verkligheten mycket större, eftersom projekten alltid innefattar den egna arbetsinsatsen”, berättar Akuliina Aartolahti, landskapsforskare vid det regionala ansvarsmuseet Satakunta Museum.

Det största bidraget, 13 000 euro, beviljades ett gemensamt projekt för två föreningar i Satakunta. I projektet går Euraåminne hembygdsförening och Hembygdsföreningen Luvia Seor samman för att få till stånd en inventering och katalogisering av samlingarna i museerna som de upprätthåller.

”Jag är särskilt glad över att man nu visar grönt ljus så tydligt för detta gemensamma projekt”, konstaterar Aartolahti.

”De lokala museerna i vårt område är små och de bakomliggande föreningarna ännu mindre. Ju mindre aktör, desto viktigare är det att våga förena krafterna och dela på ansvaret. Det innebär inte att material, museer eller kulturarv måste sammanföras. Tvärtom, när samarbetet är äkta och uppstår ur ett behov, blir det märkbart enklare att utföra de grundläggande uppgifterna, vilket i sin tur leder till att det blir mer tid över för den lokala och särpräglade verksamheten.”

Projektbidraget till lokala museer är avsett som delfinansiering av projekten. Bidraget får vara högst 80 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet. Bidrag för lokala museers projekt beviljas till museer som ägs av en kommun, en förening eller en stiftelse och som inte omfattas av lagstadgade statsandelar.

Mer information om utdelning av bidrag:

specialsakkunnig Marianne Koski, tfn 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi
specialsakkunnig Eeva Teräsvirta, tfn 0295 33 6012, eeva.terasvirta@museovirasto.fi

Mer information om projekt som beviljats bidrag fås av ifrågavarande museer: avustuksen saaneet (pdf)

Mer information om bidrag till de lokala museernas projekt
Meddelande 31.3.2021: Osäkerhet för museer från coronaåret 2020, men också nya verksamhetsformer