CultureLabs-workshop i Barcelona. Foto: Platoniq (CC-BY-SA 4.0)

CultureLabs-projektet främjar delaktighet

,

CultureLabs är ett treårigt projekt som genomförs med EU:s Horizon 2020 -finansiering, i vilket deltar nio organisationer från sex Europeiska länder. Vid Museiverket ansvarar Museiverkets Bildsamlingar och Enheten för utveckling av museibranschen för genomförandet av projektet.

Inom projektet utvecklas innovativa metoder och digitala lösningar och verktyg för deltagande kulturarvsarbete. Genom projektet tillverkas en CultureLabs-webbplattform som är öppen för alla. Den bjuder på mångsidigt material och stöd för genomförandet av deltagande och på samarbete baserade projekt. Målet är att främja olika samarbetsformer och sociala innovationer inom kulturarvsarbetet.

En koppling till kulturarvet främjar känslan av social samhörighet och välfärd. Centralt för CultureLabs-projektet är kulturarvet för personer från olika kulturella bakgrunder, och deras synvinklar på kultur och historien. Man försöker genom projektet att nå grupper med invandrarbakgrund, vars kulturarv inte representeras i arbetet som institutioner i branschen utför i Europa och i Finland, och erbjuda dem erfarenheter och möjligheten till att skapa något nytt med hjälp av kulturarvsmaterial.

Projektet verkställs i samarbete med kulturarvsbranschen, aktörer från andra sektorer och områden, samt invandrargrupper. Behovs- och erfarenhetskartläggningar utförs tillsammans med olika intressent- och målgrupper, som används för att styra planeringen av recepten för de deltagande metoderna som ska utvecklas och testas under projektets gång. En av projektets viktigaste arbetsmetoder är samutveckling, eller co-creation-metoder, som särskilt utnyttjas i pilotprojekten som genomförs i Finland, Italien och Storbritannien. Projektets resultat samlas på CultureLabs-webbplattformen.

Museiverkets Bildsamlingar ansvarar för Finlands pilotprojekt. Inom pilotprojektet kommer man i stor utsträckning att använda befintligt bildmaterial, och dessutom kommer pilotprojektets deltagare att producera nytt bildmaterial till nationalsamlingarna. Under pilotprojektets granskar vi betydelsen av kulturarvet och hur det förändrats, och strävar genom detta att förbättra kännedomen som finländare och grupper med olika kulturella bakgrunder som bor i Finland har om varandras kulturarv.

Projektet pågår: 1.4.2018 - 31.3.2021

Kontaktuppgifter:
Ismo Malinen: ismo.malinen@museovirasto.fi
Pirjo Hamari: pirjo.hamari@museovirasto.fi
Inkamaija Iitiä: inkamaija.iitia@museovirasto.fi

Projektets webbplats: https://culture-labs.eu
Projektets Facebook-sida: www.facebook.com/CultureLabsRecipes

Deltagare:
Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical University of Athens, Grekland – Ledande partner
Museiverket, Finland
Sheffield Hallam University, Storbritannien
People’s History Museum, Storbritannien
COOSS Marche ONLUS scpa, Italien
European Forum for Migration Studies, Tyskland
Platoniq, Spanien
Fondazione Sistema Toscana, Italien
Singular Logic, Grekland

Finansiering:
EU:s Horizon 2020
Projektets totala budget: 2 492 380 €