Museoviraston Paikkatietoja Taustakartta Maanmittauslaitos

Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot

Kulttuuriympäristön tietoaineistojen kohteet on useimmiten paikannettu myös kartalle, joko sijaintipisteinä tai aluerajauksina. Nämä pisteet ja aluerajaukset, eli kohteiden paikkatiedot, ovat katseltavissa Kulttuuriympäristön palveluikkunan kohdesivuilla sekä palveluikkunaan liittyvän karttasovelluksen kautta. Paikkatietojen vektorimuotoinen lataaminen on mahdollista alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden kuvaukset ovat luettavissa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietohakemistossa.

Museoviraston paikkatiedot on julkaistu Creative Commons CC By 4.0 -lisenssillä.

Paikkatietoaineistoja voi käyttää paikkatietorajapintoja lukevassa sovelluksessa WMS- tai WFS-rajapinnan avulla.

Rajapintojen kautta tarjotaan paikkatietoja sellaisista rauhoitetuista ja suojelluista kulttuuriympäristökohteista, joiden tietoja ylläpidetään Museoviraston rekistereissä.

Katselupalvelu WMS, suojellut kohteet https://kartta.nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WMSServer. WMS-palvelun aineisto päivittyy kerran viikossa.

Suorasaantipalvelu WFS, suojellut kohteet https://kartta.nba.fi/arcgis/services/WFS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WFSServer.

Sovelluksissa, jotka voivat avata rajapinnan ArcGis Feature Service -muodossa, voi käyttää myös urlia https://kartta.nba.fi/arcgis/rest/services/WFS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer.

Aineiston voi ladata myös tiedostomuodossa alla olevien linkkien kautta. Linkkiä klikkaamalla aukeaa zip-paketti, jossa on koko Suomen aineisto tab- ja shp-tiedostomuodoissa.

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuote

Lue tietotuotteen määrittely tästä

Tämä tietotuote sisältää paikkatiedot Museoviraston muinaisjäännösrekisterin rauhoitetuista kohteista, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet ja Museoviraston rakennusperintörekisterissa olevien suojeltujen rakennusten paikkatiedot. Rakennusperintörekisterin aineistossa ovat mukana erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998). Museoviraston tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.Huomioi! Tiedot rakennussuojelulailla suojelluista rakennuksista tulee pyytää joko alueen ely-keskukselta tai Sykeltä. Kaavassa suojeltujen rakennusten tiedot saa kaavan laatijalta (kunta tai maakunta).

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote

Lue tietotuotteen määrittely tästä

Tämä tietotuote koostuu kulttuuriympäristön rekisteriportaalin sisältämistä paikkatietoaineistoista: Muinaisjäännösrekisterin kohteet (rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi myös muita muinaisjäännöskohteita), valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet, RKY1993-alueet, maailmanperintökohteet, rakennusperintörekisterissä olevat erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85, Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998), rakennusperintörekisteriin tallennetut viranomaistyössä käsitellyt ei suojellut kohteet. Tietotuote ei sisällä kohteita, jotka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (tai vanhalla rakennussuojelulailla) eikä kaavoissa suojeltuja rakennuksia tai alueita.

Inspire-direktiivi velvoittaa viranomaisia tarjoamaan keskeisistä tietovarannoista paikkatietoaineistoa yhteisen eurooppalaisen tietomallin mukaisessa muodossa. Museoviraston ylläpitämistä aineistoista rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sekä erityislaeilla suojellut rakennukset kuuluvat Inspiren tarkoittamiin paikkatietoaineistoihin. Mainitut aineistot sisältyvät Inspire-teemaan "Suojellut alueet".

Alla on wms-rajapinnan osoite sekä kolme latauspakettia (zip) niistä Museoviraston ylläpitämistä paikkatietoaineistoista, joita Inspire-direktiivi koskee. Museovirasto vastaa rauhoitettujen muinaisjäännösten ja valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen paikkatietojen julkaisusta, kun taas erityislaeilla suojeltujen rakennusten Inspire-paikkatietoa julkaisee Syke (ks. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin...).

Katselupalvelu WMS, Inspire-direktiivin mukainen aineisto https://kartta.nba.fi/arcgis/se...

Kiinteät muinaisjäännökset (Inspire) ja RKY - valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Inspire)

Tämä aineisto on INSPIRE-direktiivin suojellut alueet -tietotuotemäärittelyn mukainen aineisto. Aineistossa ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitetut muinaisjäännökset sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt).

Aineisto on saatavilla myös suorasaantilatauksena ATOM-syötteen kautta.

ATOM-syöte (toimii Firefox-selaimella tai MS Outlookilla)

Erityislaeilla suojeltujen rakennusten Inspire-aineistoa julkaisee Syke. Ks. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin...