Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Eri puolilla maata sijaitsevat kohteet kuvaavat monipuolisesti rakentamisen kehitystä eri aikakausina. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä on yli 1200.

Museoviraston rakennetusta kulttuuriympäristöstä laatima inventointi RKY on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Inventoinnin kohteet tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Valtioneuvoston päätös RKY 2009 (22.12.2009)

Museovirasto valmisteli inventoinnin kuullen kuntia, alueellisia ympäristökeskuksia, maakuntamuseoita ja maakuntien liittoja. Inventointi lisätietoineen ja linkkeineen on julkaistu verkko-osoitteessa www.rky.fi

Museoviraston esitys valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (12.3.2009)

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenne, kylä- ja kaupunkikuva pyritään turvaamaan sekä säilyttämään alueilla jo olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella.

RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä (2.4.2020)

Alueelliset vastuumuseot hoitavat valtaosan RKY-kohteiden asiantuntijatehtävistä. Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto vastaa valtion rakennusperinnöstä, kirkollisista kulttuuriympäristöistä ja rakennusperintölailla suojelluista kohteista. Museovirasto lausuu myös valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevista maakuntakaavaehdotuksista.

Alueelliset vastuumuseot, niiden tehtävät ja toimialueet