Rakennetun kulttuuriperinnön restaurointi ja hoito

Rakennusperinnön ja restauroinnin asiantuntijaviranomaisena Museovirasto palvelee muita viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä.

Museovirasto valvoo valtakunnallisesti merkittävien kohteiden restaurointia ja osallistuu valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen sekä erityislaeilla suojeltujen rakennusten restauroinnin ohjaukseen. Kaavasuojeltujen rakennusten restaurointia ohjaa kunkin maakunnan alueellinen vastuumuseo. Museovirasto seuraa yleisesti alan kehitystä sekä osaltaan huolehtii tarvittavan ohjeistuksen ja osaamisen saatavuudesta. Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla restaurointiasiantuntijoita toimii restaurointi-, ohjaus-ja tuki- sekä alueyksiköissä.

Restauroinnilla tarkoitetaan rakennuksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Myös laajempia kokonaisuuksia kuten rakennusryhmiä tai puutarhoja voidaan restauroida.

Restaurointi on prosessi, jonka tavoitteena on turvata kohteen tunnistettuja ja vaalittavia arvoja. Restauroinnin suunnittelu alkaa kohteen tutkimisesta niin, että kohteen ominaisuuksista ja säilytettävistä piirteistä muodostuu hyvä käsitys. Restauroinnille asetetaan tavoitteet, jotka ohjaavat korjaus- ja muutostoimenpiteiden valintaa, mitoitusta ja kohdistamista. Restaurointiin kuuluu kohteen ja toimenpiteiden dokumentointi ja tiedon tallentaminen.

Yleensä suojellusta rakennuksesta, johon suunnitellaan korjaus- tai muutostöitä, tehdään rakennushistoriaselvitys. Siinä tutkitaan kohteen historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa ja saadaan hyödyllistä tietoa ylläpidon ja korjaussuunnittelun tueksi.

Restauroinnissa on olennaista johdonmukainen työ kohteen arvojen säilymiseksi. Huolellisella suunnittelulla ja ohjauksella tähdätään kestäviin tuloksiin rakennusta säästäen. Korjaus- ja muutosratkaisujen sopivuus kohteeseen varmistetaan aina. Restaurointi voidaan usein toteuttaa tavanmukaisin kunnostus-, korjaus- ja rakentamismenetelmin. Tarpeen mukaan käytetään erityisosaamista vaativia konservoivia ja entistäviä menetelmiä. Myös uudisrakentamiseen rinnastettavat toimenpiteet voivat olla osa restaurointia, mikäli ne palvelevat kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

Museovirasto valvoo ja ohjaa erityislailla suojeltujen sekä valtion arvorakennusten suojelua. Museovirasto voi neuvoa ja ohjata restaurointia sekä tehdä tarkastuskäyntejä kohteissa, joissa se toimii rakennussuojelun viranomaisena ja tärkeimmissä entistämisavustuskohteissa. Vastuu kohteen arvojen säilymisestä ja suojelun toteutumisesta on rakennuksen omistajalla.

Restauroinnin, peruskorjauksen ja muun kunnostushankkeen suunnittelu on hyvä teettää asiantuntijalla, esimerkiksi restaurointiin perehtyneellä arkkitehdilla. Suunnitteluun ryhdyttäessä on hyvä olla yhteydessä Museovirastoon suojelun asettamien reunaehtojen selvittämiseksi ja samalla sopia etenemistavasta.

Restaurointisuunnittelu perustuu suojelukohteen hyvään tuntemukseen. Kohteesta tarvitaan ajantasaiset mittauspiirustukset ja useimmiten selvityksiä kohteen rakennushistorian, rakenteiden ja järjestelmien, materiaalien, värityksen ja kunnon ymmärtämiseksi.

Jos kohteen rakennussuojelupäätös edellyttää Museoviraston kuulemista korjaus- tai muutossuunnitelmista, virastolta tulee pyytää suunnitelmasta lausunto. Sopivasta suunnitelmavaiheesta on hyvä sopia etukäteen. Rakennuslupaa edellyttävässä hankkeessa rakennustarkastaja tarvitsee lausunnon lupakäsittelyä varten. Lausunnossaan Museovirasto ottaa kantaa suojelun toteutumiseen suunnitelmassa. Museovirasto arvioi sitä, miten suojeltavat arvot turvataan ja voi siihen liittyen antaa ohjeita suunnitelman tarkistamiseen tai tarkentamiseen, töiden toteutustapaan tai dokumentointiin.

Lausuntoon tarvittavista asiakirjoista on hyvä sopia etukäteen Museoviraston kanssa. Esimerkiksi haettaessa rakennuslupaa, tulee suojelukohteen korjaus- tai muutossuunnitelmassa (restaurointisuunnitelmassa) selostaa riittävässä laajuudessa kohteen nykytila ja suojelun sisältö, suunniteltujen toimenpiteiden tarkoitus ja vaikutus suojelun toteutumiseen sekä restauroinnin periaatteet. Korjaamisen ja muutosten toimenpiteiden eritteleminen on suositeltavaa. Suojelun toteutumisen varmistavat menettelyt, kuten työmaajärjestelyt, katselmukset, mallityöt ja suunnitelman tarkentaminen tulee kuvata. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi muutosalueet, purettavat rakenteet sekä säilytettävät kohteet (tilat, rakenteet, materiaalit, pinnat).

Lausuntopyynnöt Museovirastolle pyydetään lähettämään kirjallisesti, mieluiten sähköisessä muodossa osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi . Asiat edennetään kirjaamosta asiantuntijoille. Asiakirjat voi lähettää Museovirastoon myös paperimuodossa osoitteella: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki