2000x1000px neljä ikonia seminaari

Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu

Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu -seminaari
24.–25.11.2021
Kansallismuseon Auditorio, Helsinki (sekä virtuaalisesti)

Pohdinnat ja kamppailut kulttuuriperinnön erilaisista merkityksistä ja kulttuuriperinnön todellisesta ja symbolisesta omistajuudesta ovat ajankohtaisia kaikkialla länsimaissa, myös Suomessa. Näiden teemojen esiin nousemista ovat vauhdittaneet muun muassa globaalit tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostavat liikkeet, kulttuurisesta omimisesta käyty kriittinen keskustelu, kulttuuriperinnön repatriaatioon ja dekolonisaatioon liittyvät pyrkimykset sekä tavoitteet erilaisten vähemmistöjen kulttuuriperinnön tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Kulttuuriperinnön merkitykset ovat aina monikerroksisia ja näistä kerroksista voidaan tuottaa erilaisia, myös toisilleen vastakkaisia, kertomuksia.

Kulttuuriperinnön määrittelyissä on kyse vallasta. Kulttuuriperintöpolitiikka, viralliset kulttuuriperinnön määritelmät ja suojelukäytännöt eivät välttämättä pysty tavoittamaan eri ryhmien ymmärrystä ja kokemuksia kulttuuriperinnöstä. Tämä herättää kysymyksiä kuten: Kenen kulttuuriperintöä oikeastaan suojellaan ja kenen ehdoilla? Mikä kulttuuriperinnön säilymiseen itseasiassa vaikuttaa; historialliset merkitykset, talouden ehdot vai yhteisöjen tarpeet ja toiveet?

Museoviraston, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toimivan HERIDI-hankkeen yhteistyönä järjestämässä seminaarissa pohditaan ajankohtaisia kulttuuriperinnön merkityskamppailuihin, omistajuuteen, valtaan ja vuoropuheluun liittyviä kysymyksiä. Vastakkainasettelun sijaan seminaari kannustaa avoimeen ja kunnioittavaan vuoropuheluun. Tavoitteena on syventää ymmärrystä kulttuuriperinnön erilaisista merkityksistä ja niihin kytkeytyvistä kokemuksista, tunteista, arvoista ja valta-asetelmista.

Seminaari tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Seminaari tallennetaan ja se tulee katsottavaksi tilaisuuden jälkeen.

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille.

Ilmoitamme seminaariin ilmoittautuneille sekä tällä sivulla, kun seminaarin tallenteet ovat katsottavissa.


OHJELMA

Keskiviikko 24.11

8.30–8.40 Tervetuloa, kehittämisjohtaja Ulla Salmela, Museovirasto, pääjohtaja Tiina Merisalon videotervehdys, Museovirasto

8.40–9.00 Keskustelu: mistä tässä seminaarissa puhutaan? erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto, toiminnanjohtaja Rita Paqvalén, Kulttuuria kaikille -palvelu, apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki ja tutkijatohtori Johanna Turunen, Jyväskylän yliopisto

9.00–10.15 Valtaväestö tutkii kolonisoivia kulttuuriperintökäytäntöjä, puheenjohtaja Johanna Turunen

 • Kuka ”omistaa” Lähi-idän muinaisuuden ja kuka/miten sitä saa tutkia?, FT, dosentti Sanna Aro-Valjus, Suomen Assyriologisen Tutkimuksen Säätiö/Helsingin yliopisto
 • Antikoloniaalinen museotoiminta: case-esimerkkinä Egyptin varjo -projekti, FT, KK, vanhempi yliopistonlehtori Riikka Haapalainen, Aalto-yliopisto
 • Kohtaamisia ja kohtaamattomuutta. Uusien vähemmistöjen kulttuuriperinnön tallentamisesta –tapaustutkimuksena afrikkalaisten diaspora, Dosentti, yliopistonlehtori Anna Rastas, Tampereen yliopisto

10.15–10.30 Tauko

10.30–11.45 Kulttuuriperinnön merkitysten uudelleen tulkintaa, puheenjohtaja Rita Paqvalén

 • Poikamiesten kotimuseot – Voiko sateenkaarihistorialle antaa mahdollisuuden?, Dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen, Tampereen yliopisto
 • Afrosuomalaiset Helsingissä kulttuuriympäristön tulkitsijoina ja muokkaajina, Dosentti, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss ja kulttuurituottaja Wisam Elfadl, Helsingin kaupunginmuseo
 • Marginaalista museoon. Tuntemattoman sotavangin jäljillä mediassa, museossa ja kouluissa, FM, tietokirjailija Ira Vihreälehto, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

11.45–13.00 Lounas

13.00–14.15 Kulttuuriperintöneuvottelut eri toimijoiden välillä, puheenjohtaja Satu Kähkönen

 • Arkeologiset esineet yksityisissä kokoelmissa – kenen kulttuuriperintöä?, Apulaisprofessori Anna Wessman, Bergenin yliopisto
 • Merkityskamppailu ja osallisuuden toteutuminen Lapinlahden sairaala-alueeseen kohdistuvan kansalaisaktivismin luomassa julkisessa tilassa, FM, tietokirjailija Maija Kerko
 • Vesivoimarakentamisen ristiriitainen kulttuuriperintö, Arkkitehti, TkT Kirsti Reskalenko, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja HuK Salla Marjakangas, Oulun yliopisto

14.15–14.45 Kahvi

14.45–16.00 Arkistot, aineistot ja yhteisöt, puheenjohtaja Tuuli Lähdesmäki

 • Inarinsaamen puhekielen aineistojen käyttö ja palautus kieliyhteisölle, Yliopistonlehtori Marko Jouste ja työryhmä, Oulun yliopisto
 • Muistamisen politiikka, FT, toiminnanjohtaja Rita Paqvalén, Kulttuuria kaikille -palvelu ja väitöskirjatutkija Maija Koivisto, Helsingin yliopisto
 • Huomioita transihmisiä koskevan digitalisoidun kulttuuriperintöaineiston julkisista kuvailutiedoista, Dramaturgi Emil Santtu Uuttu

Torstai 25.11

9.00–9.10 Tervetuloa, ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo

9.10–9.30 Kulttuuriperintö ja valta: Dekolonisoivia lähtökohtia päivän keskusteluun, tutkijatohtori Johanna Turunen, Jyväskylän yliopisto ja tutkija Áile Aikio, Lapin yliopisto

9.30–11.00 I Mitä kulttuuriperintö on?

Paneelissa keskustellaan kulttuuriperinnön käsitteestä ja erilaisista tavoista ymmärtää sitä. Keskustelut käsittelevät muun muassa sitä, millaisia arvoja, uskomuksia, maailmankuvia ja valtahierarkioita erilaisiin kulttuuriperintökäsityksiin sisältyy ja miten erilaiset käsitykset kohtaavat ja millaisin seurauksin. Keskustelun lähtökohtana on yhtäältä ajatus siitä, että kulttuuriperinnön käsitteellä voidaan organisoida ja tuottaa merkityksiä, ja toisaalta siitä, että käsite on monimerkityksinen, historiallinen ja kussakin ajassa uudelleen määriteltävissä.

Puheenjohtaja, tutkija Pauliina Latvala-Harvilahti, Itä-Suomen yliopisto

Keskustelijat, tutkija Áile Aikio, Lapin yliopisto, yliopistonlehtori Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto, johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa, Kulttuurikeskus Caisa

11.00–12.30 Lounas

12.30–14.00 II Kulttuuriperinnön omistajuus

Paneelissa keskustellaan erilaisista kulttuuriperinnön symboliseen ja fyysiseen omistajuuteen liittyvistä ajankohtaisista teemoista yhteisöjen sekä kulttuuriperintötyön käytänteiden ja prosessien näkökulmasta. Paneelissa pohditaan muun muassa sitä, mitä kulttuuriperinnön omistajuus tarkoittaa, miten se muodostuu ja kenelle ja miten käsitykset siitä muuttuvat. Keskustelussa huomioidaan myös omistajuuteen kytkeytyviä valtahierarkioita ja kiistoja.

Puheenjohtaja, pääjohtaja Susanna Pettersson, Nationalmuseum

Keskustelijat, tanssija Julian Owusu, ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo, tutkija, erityissuunnittelija Marko Stenroos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.00–14.15 tauko

14.15–15.45 III Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriperintötyössä

Paneelissa keskustellaan siitä, miten erilaisia yleisöjä ja yhteisöjä osallistetaan kulttuuriperintökentän toimintoihin ja prosesseihin, mitä haasteita osallistamiseen ja osallistumiseen liittyy, kenen ehdoilla osallistuminen tapahtuu ja mitä osallistuminen ja osallisuus oikeastaan tarkoittavat. Paneelissa pohditaan erilaisia kokemuksia osallisuudesta ja pyritään löytämään hyviä ratkaisuja osallisuuden lisäämiseksi kulttuuriperinnön alueella.

Puheenjohtaja, moninaisuusasiantuntija ja taiteilija Martina Marti

Keskustelijat, yhteisömanageri, Elisa Sarpo, Suomen kansallismuseo, erityisasiantuntija Sari Salovaara, Kulttuuria kaikille -palvelu, museoamanuenssi Kari Huuskonen, Näkövammaisten liitto/Näkövammaismuseo

15.45–16.00 Loppupuheenvuoro, kehittämisjohtaja Ulla Salmela ja osastonjohtaja Mikko Härö, Museovirasto


Seminaarissa esillä myös seuraavat videoposterit:

Kansakunta kartalla: Erkki Ala-Könnin kansanmusiikin tallennustyö sotien jälkeisessä Suomessa, Kansanmusiikki-instituutin vastaava arkistonhoitaja ja tohtoriopiskelija Outi Valo, Tampereen yliopisto

The Meaning and Experiences of Middle Eastern Heritage in Museum Collections in Finland Today, FT, yliopistonlehtori Rick Bonnie ja FT, tutkijatohtori Caroline Wallis, Helsingin yliopisto

Toisten perintö?, FT, tutkimuskoordinaattori Johanna Enqvist, Helsingin yliopisto

Kulttuuriperintökasvatus tukemassa kulttuurisesti vastuullista opetusta, FT, hankepäällikkö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura, Kati Nurmi

Kulttuuriperintö identiteettipolitiikassa. Viron taidemuseon näyttely ”Identiteettimaisemat. Viron taide 1700-1945”, VTT, yliopistonlehtori Sigrid Kaasik-Krogerus, Helsingin yliopisto

Ideas of Europe and Identity - The European Heritage Label, FT, yliopistotutkija Katja Mäkinen, Jyväskylän yliopisto, FT, tutkijatohtori Viktorija Čeginskas, Jyväskylän yliopisto, VTT, yliopistonlehtori Sigrid Kaasik-Krogerus, Helsingin yliopisto, FT apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto ja FT, projektitutkija Johanna Turunen, Jyväskylän yliopisto

Ei-kävijyys ja kulttuuriperintö , TaM Heidi Schaaf, Lapin yliopisto

Katsaus kulttuuriperintötyöhön Suomen ortodoksisessa kirkossa, FT, indententti Katariina Husso, RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Grassroots identity building through heritage in Europe: local museums between stewardship and ownership, FT, apulaisprofessori Josephine Hoegaerts, Helsingin yliopisto, yliopistonlehtori Jenni Rinne, Helsingin yliopisto, FT, professori Suzie Thomas, Antwerpenin yliopisto, Alejandra Alonso Tak, Complutense University of Madrid ja Matilda Carbajo, Complutense University of Madrid

Objects Collecting People – Australian arrernte-kansan kokoelma Suomen kansallismuseossa, FM, tuottaja Kristina Tohmo, Helinä Rautavaaran museo


Noudatamme tilaisuudessa turvallisen tilan periaatteita:

Turvallinen tila.

Jokaisella on oikeus omaan tilaan – kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta – vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi

Ole avoin ja kuuntele.
Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Kuuntele ja ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita.
Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus.

Älä oleta.
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.

Puutu.
Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Voit pyytä apua myös tapahtuman järjestäjiltä.

Rentoudu.
Jos rikot sääntöjä, niin älä huoli: me kaikki rikomme niitä joskus. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua, mutta ota erheistäsi oppia.


Saavutettavuus

Sisäänkäynti Kansallismuseon Auditorioon on esteetön ja sijaitsee Mannerheimintien katutasossa pääportaikon alla (ovi A2). Sisäänkäynnin läheisyydessä on esteetön wc ja samasta tasosta pääsee suoraan Auditorioon sekä yleisöhissillä museorakennuksen kaikkiin kerroksiin. Auditoriossa on induktiosilmukka, ja seminaari tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita.

Lisätietoja museon saavutettavuudesta: https://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/saavutettavuusLisätietoja seminaarista:

Erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto: satu.kahkonen@museovirasto.fi

Apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto: tuuli.lahdesmaki@jyu.fi

Museoviraston, Jyväskylän yliopiston ja heridin logot

Lataa seminaarin ohjelma ja puhujatiedot tästä: