Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Sivun sisällysluettelo
Kulttuuriympäristöpalvelut sijaitsevat Sturenkatu 2a:ssa. Kuvaaja: Soile Tirilä

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Museovirasto on keskeinen kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen valtionhallinnossa. Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtäväalaan kuuluvat arkeologinen perintö, rakennettu kulttuuriympäristö ja restaurointi, mukaan lukien kulttuurimaisema ja vedenalainen arkeologia. Osasto vastaa kulttuuriympäristön valtionavustuksista.

Osaston tehtävät perustuvat Museovirastosta annettuun lakiin ja asetukseen. Toimintaa ohjaavat erityisesti

  • muinaismuistolaki
  • maankäyttö- ja rakennuslaki
  • laki rakennusperinnön suojelemisesta
  • kirkkolaki
  • ortodoksisesta kirkosta annettu laki.

Työssä keskitytään muinaisjäännösten suojeluun, valtion ja kirkolliseen rakennusperintöön sekä rakennusperintölailla suojeltuihin kohteisiin.

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto osallistuu maakuntakaavoitukseen ja muihin periaatteellisesti merkittäviin kaavahankkeisiin.

Valtaosa alueidenkäytön (kaavoitus, maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat luvat) kulttuuriympäristötehtävistä hoidetaan alueellisissa vastuumuseoissa.

Kehittäjä ja vaikuttaja

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto on valtakunnallinen työalansa kehittäjä ja vaikuttaja. Tuotamme tietoa ja näkökulmia kulttuuriperinnön arvoista, käytöstä, hoidosta ja mahdollisuuksista osana kestävää yhteiskuntaa.

Olemme mukana lainsäädännön uudistamisessa ja kansallisten strategioiden ja politiikkalinjausten laatimisessa. Vastaamme valtakunnallisista suojeluhankkeista, osallistumme kulttuuriympäristötiedon tuottamiseen ja edistämme sen saatavuutta.

Laadimme kulttuuriympäristön vaalimista koskevia ohjeita ja oppaita yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita.

Osasto vastaa myös strategisesti merkittävien museo- ja nähtävyyskohteiden sekä Kansallismuseon museoperheen kohteiden, erityisesti Seurasaaren, restauroinnista, korjausrakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti

Osaston keskeisiä yhteistyötahoja ovat alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot, valtion ympäristöhallinto, valtion kiinteistöhaltijat ja kirkkokunnat.

Osasto on aktiivinen kansainvälinen toimija hallitusten ja viranomaisten välisissä organisaatioissa ja verkostoissa. Esimerkiksi Euroopan neuvosto, Euroopan unioni, Itämeren alue ja Pohjoismaat ovat keskeisiä yhteistyöfoorumeita.

KYPin organisaatiokaavio
Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto jakautuu neljään yksikköön: Kulttuuriympäristön suojelu, Kulttuuriympäristötieto ja tutkimus, Restauroinnin käytännöt, Restauroinnin ohjaus. Osastoa johtaa Ulla Salmela.