Ruohottunut aukio, jonka laidoilla näkyy kivestä ladotut kanavan reunat.
Taipaleen vanha kanava Varkaudessa. Kuva: Teemu Mökkönen, Museovirasto

Kuulemisen tausta-aineistot

Inventoinnin tausta-aineiston muodostavat hankekuvaukset, maakuntakuvaukset, kohdeluettelot sekä ympäristövaikutusten arviointi.

Kuuleminen koskee 1011 ehdotettua VARK-aluetta, joihin sisältyy yhteensä 1392 muinaisjäännösrekisterin kohdetta (26.10.2022).

Tutustu kuulemisaineistoon kartalla osoitteessa www.kyppi.fi/VARK

Inventoinnin aineistoon sisältyvistä arkeologista kohteista on muodostettu aluemaisesti rajattuja VARK-alueita. VARK-alue voi koostua yhdestä tai useammasta muinaisjäännösrekisterin kohteesta, tai niiden osista.

Useimmiten VARK-alueiden sijainti- ja ominaisuustiedot ovat yhteneviä muinaisjäännösrekisterin vastaavien kohteiden tietojen kanssa (tilanne 13.10.2022). VARK-alueiden sijainti- ja ominaisuustietoja ei päivitetä inventoinnin valmistumisen jälkeen, vaikka muinaisjäännösrekisterin vastaavien kohteiden tiedot muuttuisivat.

Jokaisella VARK-alueella on yksilöivä VARK-tunnus, joka muodostuu numerosta ja nimestä. VARK-alueet on muodostettu ja nimetty kolmella eri tavalla:

1. VARK-alue muodostuu yhdestä muinaisjäännösrekisterin kohteesta ja sen aluerajauksesta

 • 843 VARK-aluetta (83 %)
 • paikkatiedot vastaavat muinaisjäännösrekisterin tietoja
 • VARK-alueen nimi vastaa muinaisjäännösrekisterin kohteen nimeä

2. VARK-alue muodostuu useasta muinaisjäännösrekisterin kohteesta ja niiden aluerajauksista

 • 115 VARK-aluetta (11 %)
 • paikkatiedot vastaavat muinaisjäännösrekisterin tietojalähekkäin sijaitsevat kohteet muodostavat temaattisen kokonaisuuden
 • VARK-alueen nimi on kuvaava (esimerkiksi Kärmeharjun kivikauden asuinpaikat tai Kukkokallion muinaisjäännökset)

3. VARK-alue muodostuu yhdestä tai useasta muinaisjäännösrekisterin kohteesta ja sillä on poikkeava aluerajaus

 • 53 VARK-aluetta (5 %)
 • paikkatiedot poikkeavat muinaisjäännösrekisterin tiedoista, poikkeama on ilmoitettu ja perusteltu VARK-tiedoissa
 • voi muodostua yksittäisestä kohteesta tai temaattisesta kokonaisuudestaaluerajaus
 • voi olla rekisterin tietoja suppeampi (24 VARK-aluetta) tai laajempi (29 VARK-aluetta)
 • ”VARK-alue” on mainittuna VARK-alueen nimessä (esimerkiksi Hakoisten VARK-alue)

Lisää VARK-alueiden muodostumisesta hankekuvauksissa, ks. yllä.

Kohdekuvaukset ovat saatavilla ruotsiksi niistä kunnista, joissa ruotsi on virallinen kieli. Saamen kielillä on kuvattu kyseisillä kielialueilla sijaitsevat kohteet.

Lappi

Päivitetty 25.10.2023

SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaisella ympäristövaikutusten arvioinnilla ennakoidaan VARK-inventoinnista syntyviä ympäristövaikutuksia ja tuodaan esiin erilaisia niihin liittyviä näkökulmia. Samalla annetaan tietoa inventoinnin toteutuksesta ja laajennetaan yleistä tietämystä arkeologisen kulttuuriperinnön luonteesta sekä siihen liittyvistä arvoista. Arvioitavia vaikutuksia ovat SOVA-lain 2 §:ssä tarkoitetut ympäristövaikutukset mm. ihmisiin, yhteisöihin ja talouteen.

Ympäristövaikutusten arvioinnista on vastannut Museovirasto ja sitä on ollut ohjaamassa ryhmä, jossa on olleet edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Kuntaliitto, alueelliset vastuumuseot ja Suomen arkeologinen seura.