Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK - Museovirasto Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK

Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK

Museoviraston kolmivuotisessa hankkeessa määritellään manner-Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet. Hanke valmistuu 2022.

Tavoitteena on luettelo, jonka valtioneuvosto voi hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.

Kohteet tulee huomioida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Tavoitteena on kooste, joka antaa mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan Suomen alueen muinaisuudesta.

Arviointi ja valinnat tehdään muinaisjäännösrekisterin tietojen pohjalta. Maastotarkastuksia tehdään, mikäli kohteen tiedot ovat vanhentuneet tai muutoin epätarkat.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä maakuntamuseoiden ja Metsähallituksen kanssa. Ohjausryhmässä ovat mukana myös Kuntaliitto, Helsingin yliopisto, Suomen arkeologinen seura sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö.

VARK-kohteet muodostavat ajallisesti, alueellisesti ja muinaisjäännöstyypeittäin kattavan kuvan maamme arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Kohteiden arvioinnissa pohditaan sitä, mikä on kohteen arkeologinen tai kulttuurihistoriallinen merkitys eli miten hyvin se ilmentää oman aikakautensa ilmiöitä, prosesseja ja tapahtumia. Arvioinnin yhteydessä selvitetään myös, miten hyvin kohde on säilynyt, mikä on sen tutkimuksellinen arvo ja onko kohde alueellisesti tai valtakunnallisesti erityisen tyypillinen tai harvinainen. Lisäksi arvioidaan kohteen arkeologista monimuotoisuutta sekä sitä minkälainen on sen ympäristö ja maisema.

Suomessa kiinteitä muinaisjäännöksiä suojaa muinaismuistolaki (295/1963). Laki koskee sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan kohteita. Kiinteille muinaisjäännöksille ei ole määritetty ikärajaa ja 1800- ja 1900-luvun kohteiden osalta rauhoitusta harkitaan yleensä tapauskohtaisesti. Nuorin yhtenäinen muinaisjäännösryhmä on ensimmäisen maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset. Laki rauhoittaa kohteen välittömästi heti sen löytyessä. Erillistä suojelupäätöstä ei tarvita.

Muinaismuistolain rauhoittamien kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi arkeologista kulttuuriperintöä ovat myös muut arkeologisoituneet kohteet eli rakenteet, jotka on hylätty ja joiden raunioituminen on käynnissä, mutta ovat verraten nuoria. Näitä ns. muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita ovat mm. toisen maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset tai alle 100 vuotta vanhat hylyt. Muinaismuistolaki ei koske muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita, mutta niitä voidaan suojella maakäyttö- ja rakennuslain nojalla. Yksittäistapauksissa tällaiset rakenteet voivat myös valikoitua VARK-kohteeksi.

Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden säilyminen pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Maankäytön suunnittelun odotetaan tukevan kohteiden suojelua. Kajoamislupien tai tutkimuslupien käsittelyssä VARK-kohteilla saattaa olla muita kohteita tarkemmat kriteerit.

VARK-kohteisiin liittyviin suojelukysymyksiin ottavat kantaa Museoviraston ja maakuntamuseoiden suojeluviranomiset riippuen siitä, mikä on yhteistyösopimustilanne alueen maakuntamuseolla ja Museovirastolla. Kohteisiin liittyvistä lupa-asioista vastaa aina Museovirasto.

Projektipäällikkö Teija Tiitinen, puh. 0295 33 6293 teija.tiitinen@museovirasto.fi

Kysymyksiä ja vastauksia VARK-hankkeesta

Oheisessa liitteessä on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi ja englanniksi.