Keramiikan pala. Kuvaaja: Päivi Kankkunen

Löydöstä ilmoittaminen

Luonnon- ja kulttuuriympäristöissä liikkuvat löytävät vuosittain vedestä ja maalta erilaisia menneisyyden ihmisen tekemiä esineitä ja rakennelmia ja niiden jäännöksiä. Niitä havaitaan usein rakennus- ja metsätöiden yhteydessä. Paljon löytöjä tulee esiin myös arkeologiaan liittyvässä harrastustoiminnassa. Löydöistä ilmoitetaan Museovirastoon.

Löytöilmoituksen saavuttua Museovirastossa tai maakuntamuseossa selvitetään, onko kyse muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamista irtaimista muinaisesineistä vai rauhoitetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Ilmoittaja saa tarvittaessa lisätietoa ja -ohjeita esimerkiksi siitä, miten löytöpaikalla jatkossa toimitaan.

Kaikki arkeologiset esinelöydöt ja kohteet kertovat menneisyyden ihmisen elämästä Suomessa. Sen vuoksi niiden säilyminen on tärkeää niin nykyään elävien kuin tulevien sukupolvien kannaltakin. Esineet ja kohteet muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Se pyritään säilyttämään joko paikan päällä mahdollisimman koskemattomana tai kokoelmissa, arkistoissa ja näyttelyissä järjestelmällisesti tallennettuna ja esiteltynä.

Kun arkeologinen kohde löytyy, siitä on hyvä tehdä tarkkoja havaintoja. Paikalla ei tule kaivaa maata, purkaa jäännöksiä tai muutoinkaan vahingoittaa kohdetta esimerkiksi kohteen iän ja tarkoituksen tarkemmaksi selvittämiseksi tai esineiden löytämiseksi.

Maalta löytyneen arkeologisen kohteen voit ilmoittaa Museovirastoon sähköpostilla (kirjaamo@museovirasto.fi), kirjeellä (Museovirasto, Kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki) tai puhelimitse numeroon 0295 33 6000. Ota huomioon seuraavat asiat ilmoittamisen yhteydessä:

1. Kuvaile mahdollisimman tarkasti löytöpaikan maastomuotoja, maaperää, havaitsemiasi rakenteita ja ympäristön kasvillisuutta.

2. Kerro kohteen tarkka paikka ja ilmoita mahdollisuuksien mukaan paikan sijaintitiedot koordinaattitietoina (ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmän mukaan). Voit tehdä sijaintipaikasta myös karttapiirroksen ja toimittaa sen Museovirastoon.

3. Toimita Museovirastoon valokuva kohteesta tai sitä kuvaileva piirros, jos mahdollista.

Museovirasto saa vuosittain kymmeniä ilmoituksia erilaisista vedenalaisista löydöistä. Hylkyilmoituksia tekevät pääasiassa sukeltajat sekä viistokaikuluotauksen harrastajat. Kesämökkiläiset ilmoittavat yleisimmin rantavesien yksipuisista ruuhista ja kalastuslaitteiden jäänteistä. Tieto karttuu myös vesillä liikkuvien viranomaisten ansiosta ja vesirakennushankkeiden valmisteluun liittyvien vedenalaisinventointien seurauksena.

Hylky tai hylyn osa, jonka voidaan olettaa uponneen yli sata vuotta sitten, on kiinteä muinaisjäännös, josta tulee muinaismuistolain mukaan ilmoittaa Museovirastolle. Löydöistä voi ilmoittaa joko sähköpostitse kirjaamo@museovirasto.fi tai puhelimitse numeroon 0295 33 6000. Löydöstä voi ilmoittaa myös lähimpään maakuntamuseoon tai Rajavartiolaitokselle.

Löytöhetkellä on tärkeää merkitä muistiin löydön tarkka sijainti (mieluiten koordinaatteina), sijaintisyvyys sekä ympäristön tuntomerkit ja vallitsevat olosuhteet, kuten kasvillisuus, mahdolliset virtaukset ja pohjan laatu. Lisätietoja kaivataan muun muassa kohteen laajuudesta, ulkomuodosta ja materiaaleista. Usein piirros tai valokuva havainnollistavat asiaa. Vedenalaislöytöä ei tule kuitenkaan turhaan liikutella, kaivella, eikä nostaa pois vedestä. Vedessä pitkään olleet esineet ja rakenneosat vahingoittuvat tai jopa tuhoutuvat, jos ne pääsevät kuivumaan hallitsemattomasti ilman konservaattorin käsittelyä.

Alle sata vuotta sitten uponneen sotalaivanhylyn ja/tai siihen kuuluvan irtaimiston löytäjän tulee ilmoittaa löydöstään Sotamuseoon. Suomen aluevesillä olevat sotalaivanhylyt ovat kansallisuudesta riippumatta Puolustusvoimien hallinnassa. Sotamuseo myöntää sukelluslupia näihin hylkyihin. Sotamuseon yhteystiedot ovat: sotamuseo@mil.fi, puh. 0299 53 0241 tai 0299 53 0251.

Löytöjen ilmoittajat auttavat luomaan kokonaiskuvaa monipuolisesta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstämme.

100-vuotias ja sitä vanhempi löydetty esine tai sellaisen palanen ilmoitetaan välittömästi Museovirastoon löytöpaikkaa koskevine tarkempine tietoineen.

Jos esine on hauras ja vaarassa rikkoutua, on paras jättää se maahan ja ilmoittaa siitä vain löytötiedot. Löydöt toimitetaan Museovirastoon puhdistamattomina. Esineen turhaa koskettelua tulisi välttää.  

Löytöpaikkaa ei tule kaivaa useampien löytöjen paljastamiseksi, sillä se voi olla muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kiinteällä muinaisjäännöksellä ei saa kaivaa maata ilman lain nojalla annettua lupaa. Museovirastossa selvitetään löydön tarkastelun yhteydessä, onko löytöpaikka kiinteä muinaisjäännös.

Jos löydetty esine on iältään 100 vuotta nuorempi eikä sen omistaja ole tiedossa, kyseessä on löytötavaralain (778/1988) tarkoittama löytötavara. Löytötavaroihin liittyvät asiat hoidetaan poliisiviranomaisen kanssa. Ensimmäistä maailmansotaa nuorempi sotilaallinen materiaali ilmoitetaan puolustus-, poliisi-, raja- tai tulliviranomaiselle.  

Ohjeet esinelöydöstä ilmoittamiseen.