Muinaishauta, kivikasa korkealla paikalla.. Kuvaaja: Päivi Maaranen, Museovirasto
Kuva: Päivi Maaranen, Museovirasto

Muinaismuistolain uudistaminen

Muinaismuistolain uudistamista valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä ja seurantaryhmässä. Työ- ja seurantaryhmien toimikausi on alkanut 1.11.2020. Työryhmän tehtävänä on vuorovaikutuksessa seurantaryhmän kanssa valmistella ehdotus muinaismuistolain kokonaisuudistukseksi.

Muinaismuistolaki on ollut lähes sellaisenaan voimassa yli 50 vuotta. Lain voimaantulon jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Lisäksi ympäristönkäyttöä, viranomaistoimintaa ja hallintomenettelyjä koskevaa sääntelyä on uudistettu merkittävästi. Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi muinaismuistolaki vuodelta 1963 tarvitsee uudistamista kokonaisuutena.

Uudistuksessa arvioidaan ja määritellään muinaismuistojen suojeluun, tutkimiseen ja tiedonsaantiin liittyvät tavoitteet. Siinä selkeytetään myös kiinteisiin muinaisjäännöksiin, irtaimiin muinaisesineisiin sekä muuhun arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä määritelmiä ja niiden oikeusvaikutuksia. Tämän ohella arvioidaan kokonaisuutena rajapinnat muuhun lainsäädäntöön. Lisäksi saatetaan ajan tasalle lain toimeenpanoon liittyvät menettelyt ja viranomaisten työnjako sekä säädetään niistä nykyistä täsmällisemmin.

Uudistuksessa otetaan huomioon saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon toteutuminen sekä saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana. Tämän vuoksi uudistamistyön aikana laaditaan erillisselvitys saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon ja alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisesta muinaisjäännösten suojelussa.

Museovirastolla on uudistamishankkeessa edustajat työ- ja seurantaryhmissä sekä sihteeristössä.

Ajantasaista tietoa uudistushankkeesta saa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta Muinaismuistolain uudistaminen.


Muinaismuistolain uudistamiseen liittyvä yleinen keskustelutilaisuus järjestetään 14.2.2022 klo 9.00-12.00 Tieteiden talolla Helsingissä. Lisätiedot tapahtumasta tapahtuman verkkosivulta. Tilaisuudessa esitetyt aineistot tulevat verkkoon tilaisuuden yhteydessä.

Muinaismuistolain uudistamiseen liittyvä arkeologian keskeisiä teemoja koskeva keskustelutilaisuus pidettiin Suomen kansallismuseossa 15.6.2022. Lisätiedot tilaisuudesta tapahtuman verkkosivulta. Tilaisuuteen ja sen aineistoihin liittyvien kommenttien koosteen voi pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöstä sähköpostitse: muinaismuistolakihanke.okm[at]gov.fi. Tilaisuudessa esitetyt aineistot löytyvät alta: