Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan? - Museovirasto Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?
The Old Galley Dockayard At Suomenlinna Helsinki

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Arviointi suoritetaan arviointikriteerien perusteella.

Museovirasto pyrkii strategiansa mukaisesti pitämään huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä, edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä sekä vahvistaa kestävää kehitystä ja yhteistä hyvinvointia. Museoviraston strategia on luettavissa viraston verkkosivuilta

Lisää tietoa kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen toimikunnan työstä, Agenda2030:sta ja yhteiskuntasitoumuksesta valtioneuvoston kanslian ylläpitämiltä verkkosivuilta

Museovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Museovirasto ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Hakemukset arvioidaan pisteyttämällä, ja arviointi on kaksiportainen. Ensimmäisenä arvioidaan kohteen arvo sekä aikaansaannos eli tuotos, välitön tulos tai välitön vaikutus, joka hankkeella saavutetaan. Tämän jälkeen arvioidaan kohteen hoidon ja käytön välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa katsotaan eduksi, jos kohteen hoito ja käyttö ovat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista, eli edistävät osallisuutta ja tasa-arvoa, koulutusta ja tiedon välittämistä, yhteisöllisyyttä, vastuullista kuluttamista sekä kestävää talouskasvua.

Eduksi katsotaan lisäksi myös se, jos kohteen hoito ja käyttö perustuu liikenteen kulttuuriperinnön kansainvälisissä peruskirjoissa (raideliikenne: Riian peruskirja, vesiliikenne: Barcelonan peruskirja ja maantieliikenne: Torinon peruskirja) esitettyihin periaatteisiin, ohjeisiin ja suosituksiin

  Hakukohtaisten arviointiperusteiden pisteytys

  Kohteen arvo ja merkitys

  • 3 pistettä
   Valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka historiallinen arvo, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai kiitettävä.
  • 2 pistettä
   Maakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti merkittävä kohde, jonka edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai kiitettävä.
  • 1 piste
   Kohteen arvoa ja merkitystä on vaikea arvioida, koska hakemuksessa esitetyt tiedot ovat puutteellisia; kohteella ei ole erityistä merkitystä oman tyyppinsä edustajana.

  Hankkeen vaikutus kohteen säilymiseen asianmukaisessa käytössä ja kunnossa

  • 3 pistettä
   Välttämättömät ja kiireelliset laajat toimenpiteet, joilla varmistetaan kohteen esimerkillinen hoito ja käyttö. Hankkeessa osoitetaan selkeästi kohteen ylläpidon vaatiman osaamisen säilyttäminen ja siirto.
  • 2 pistettä
   Toimenpiteet, joilla varmistetaan kohteen säilyminen käyttökunnossa historiallisia arvoja ja merkityksiä vaarantamatta.
  • 1 piste
   Toimenpiteet, joilla palautetaan kohteen käyttökunto

  Hankkeen toteutustapa

  • 3 pistettä
   Esimerkillisesti suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke. Hankkeen osapuolet on tuotu selkeästi esiin, raportointi ja dokumentointitapa on selkeästi esitelty, hankkeella on valvoja.
  • 2 pistettä
   Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke, joka on keskeisten materiaali-, palkkio- ja palkkakulujen osalta hyväksyttävissä pienistä puutteista huolimatta.
  • 1 piste
   Hankkeen valmistelussa, suunnittelussa ja budjetoinnista on puutteita, jotka voivat estää avustuksen myöntämisen.

  Osallisuus ja tasa-arvo (1 piste / toteuma)

  • Kohde on aktiivisessa käytössä ja osallistuu tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea.
  • Kohde ja siihen liittyvä tietoa on avoimesti saatavissa ja tietoja pidetään ajan tasalla.
  • Kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua kohdetta ylläpitävän tai käyttävän yhteisön toimintaan.

  Koulutus ja tiedon välittäminen (1piste / toteuma)

  • Kohteen hoitoon ja/tai käyttöön liittyy ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta tai muuta työalan oppilaitosyhteistyötä.
  • Kohteen hoitoon ja/tai käyttöön liittyen tarjotaan jatkuvan oppimisen opintopolkuja.
  • Kohteen käyttöön ja hoitoon liittyen tuotetaan tallennettua tietoa

  Yhteisöllisyys (1 piste / toteuma)

  • Kansalaisilla on mahdollisuus tutustua kohteen hoitoon ja käyttöön
  • Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua kohteen hoitoon ja käyttöön
  • Kohteen käyttö vaikuttaa liikenteen ja teollisuuden kulttuuriympäristöjen säilymiseen

  Vastuullinen kuluttaminen (1 piste / toteuma)

  • Kohteen hoito ja käyttö perustuu kohteen elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, joissa on huomioitu työsuojelu ja käyttöturvallisuus.
  • Kohteen hoidossa ja käytössä huomioidaan kohteen elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaiset ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut kuten kierrätys, uusiokäyttö ja kompensointi.
  • Kohteen hoidosta ja käytöstä vastaavat noudattavat työalan kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia ja sopimuksia.

  Kestävä talouskasvu (1 piste / toteuma)

  • Hakemuksen kohteena oleva hanke työllistää suoraan tai välillisesti työalan erikoisosaajia
  • Kohteen hoito ja käyttö tarjoaa mahdollisuuden työharjoitteluun, työssäoppimiseen tai vapaaehtoistoimintaan
  • Kohteen hoito ja/tai käyttö luo, ylläpitää tai kehittää kestävää kulttuurimatkailua

  Uutta avustusta ei myönnetä, jos aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä, tai jos myönnetyn avustuksen käytöstä laadittua selvitystä ei ole hyväksytty Museovirastossa.