Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Selvitys ennen vuotta 2024 myönnettyjen avustusten käytöstä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Selvitys vuonna 2024 ja siitä eteenpäin myönnettyjen avustusten käytöstä tehdään Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Kirjaudu OKM:n asiointipalveluun tästä

Kirjaudu Haeavustuksia.fi-palveluun tästä

Liitteeksi vaaditaan

  • Selostus tai raportti näyttelyhankkeen toteutumisesta. Jos avustusta on saatu useampaan näyttelyhankkeeseen, yksityis- ja ryhmänäyttelyt sekä näyttelysarjat eritellään omiksi kokonaisuuksiksi.
  • Avustuksen saajan ja taiteilijan välillä tehty allekirjoitettu sopimus, jossa on sovittu näyttelyn osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä näyttelypalkkion suuruudesta ja maksamisesta.

Liitteistä tulee käydä ilmi näyttelypalkkion osalta, keiden ja millaisesta työpanoksesta on kyse. Selvityksessä tulee selkeästi kertoa taiteilijalle maksetun palkkion suuruus sekä kuinka paljon työnantajakuluja tai arvonlisäveroa palkkiosta on maksettu ja sisältyikö se omavastuuosuuteen. Selvityksen ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan.

Tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

Näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran, kuitenkin enintään 80 % toteutuneista hyväksytyistä näyttelypalkkiokustannuksista. Avustuksen saajan omavastuuosuuden tai muun ulkopuolisen rahoituksen tulee olla vähintään 20 % näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista. Mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan liikaa maksetun osuuden avustuksesta.

Esimerkki:
Näyttelypalkkion kokonaiskustannukset hakemuksessa 7 500 €.
Museoviraston avustus enintään 6 000 € (80 %).
Hakijan omavastuuosuus tai muu ulkopuolinen rahoitus 1 500 € (20 %).
Selvityksen mukaan taiteilijalle on maksettu näyttelypalkkiota 6 000 €.
Avustuksella saa kattaa enintään 80 % näyttelypalkkiosta (4 800 €).
Museovirasto perii takaisin 1 200 € (20 % avustuksesta).
Huom. Esimerkissä ei ole huomioitu työnantajakuluja tai arvonlisäveroa, jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan kohtuullinen taiteilijalle rahapalkkana tai laskulla maksettava näyttelypalkkio. Palkkiota ei voi maksaa palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkatulle taiteilijalle. Palkkiota ei voi maksaa lahjakorteilla tai luontoisetuina.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole näyttelykorvaus (ns. Kuvasto-korvaus), matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat, teosten materiaali-, vakuutus- ja kuljetuskustannukset, näyttelyä varten palkatun henkilöstön palkkakustannukset, vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset tai talkoo- tai vapaaehtoistyön laskennalliset kustannukset, laite- ja kalustomenot, materiaalit, tarvikkeet ja palvelut sekä kuntien tai kuntien omistamien yhtiöiden tilakustannukset, hallintomenot, sisäisten palveluiden laskutus tai muut laskennalliset kustannukset taikka muut näyttelyn tuottamiskustannukset (ml. taiteilijan oman työryhmän kulut). Myöskään näyttelypalkkion omavastuuosuutta tai muun rahoituksen osuutta ei voi kohdistaa muiden kulujen kattamiseen.

Avustuksen saajan omavastuuosuus tai muu ulkopuolinen rahoitus voi muodostua palkkana maksetun korvauksen työnantajasivukuluista tai arvonlisäverosta silloin, kun näyttelypalkkio maksetaan arvonlisäverollisella laskulla. Arvonlisäveron voi kuitenkin sisällyttää kokonaiskustannuksiin vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Mikäli avustuksen saaja vähentää maksamansa arvonlisäverot verotuksessaan, arvonlisäveroa ei voi sisällyttää näyttelypalkkion kokonaiskustannuksiin, edes omavastuuosuuteen. Kunnille myönnettävissä avustuksissa omavastuuosuuteen ei voi sisällyttää arvonlisäveroa. Omavastuuosuus ei voi olla pienempi kuin arvonlisävero tai työnantajasivukulut.