Inkoon kirkon kattomaalauksia. Kuva: Museovirasto.
Inkoon keskiaikaisen kirkon kattomaalauksia. Kuva: Museovirasto.

Yleistiedoksianto: kuuleminen Haag-inventoinnin kohdeluettelosta

, ,

Museovirasto on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Haagin yleissopimuksen (SopS 93/1994) ja sen pöytäkirjojen mukaisen kulttuuriomaisuusluettelon. Museovirasto järjestää kohdeluetteloa koskevan julkisen kuulemisen 27.9. – 8.11.2023.

Kuulemisen yhteydessä erityisesti kohteiden omistajat voivat hallintolain 34 §:n mukaisesti esittää kantansa asiassa, mutta myös muut tahot voivat esittää näkemyksensä kohdeluettelosta.

Kohdeluettelossa on yhteensä 480 kohdetta, joista on muinaisjäännöksiä 132, rakennetun ympäristön kohteita 247 ja irtaimia kohteita, kuten museokokoelmia, kirjastoja ja arkistoja 101. Luetteloa voidaan soveltaa sekä siviili- ja sotilasviranomaisten poikkeusoloja koskevassa varautumissuunnittelussa että normaaliolojen riskienhallinnassa. Pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) nojalla luettelon rakennuksille ja kokoelmia sisältäville kohteille on laadittava pelastussuunnitelma.

Kuulemisen ja siitä mahdollisesti aiheutuvien toimenpiteiden jälkeen luettelo toimitetaan vahvistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kuulemisaika on 27.9. – 8.11.2023. Aineistot ovat kyseisen ajan nähtävillä osoitteessa Haag-kuuleminen (kyppi.fi)

Kannanotot pyydetään antamaan osoitteessa Haag-kuuleminen (kyppi.fi). Kannantotot voi toimittaa myös Museoviraston kirjaamoon Haag-luettelo, PL 913, 00101 Helsinki tai kirjaamo@museovirasto.fi.

Tämä ilmoitus on julkaistu Museoviraston verkkosivuilla 27.9.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: haag@museovirasto.fi

Helsingissä 27.9.2023